EK увеличава усилията си за повишаване на достъпността и насърчаване на обмена на здравни данни

post

Надграждайки предишните инициативи за стимулиране на свободното движение на нелични данни в цифровия единен пазар, Европейската комисия предложи пакет от мерки за подобряване на достъпността на данните в ЕС. Основаните на данни иновации играят ключова роля за пазарния растеж, създаването на работни места (най-вече за МСП и стартиращите предприятия) и разработването на нови технологии. Те…

Онтотекст ще се включи в конференцията “Между София и Осло: анализ на здравни данни”

post

Достъпът до данни и развитието на ИТ технологиите създават нови възможности и очертават различни предизвикателства пред използването на здравни данни. Като IT фирма, която от години работи в посока за по-добро разбиране на здравни данни чрез приложението на семантичните технологии, Онтотекст ще бъде част от панела Big Data в здравеопазването, част от конференцията “Между София…