Приключи последният етап от предварителната оценка по мярка 9 от ПРСР 2014-2020

post

След получени и обработени възражения от Управляващия орган на ПРСР, приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения, подадени през „ИСУН 2020“ по обявената процедура чрез подбор № BG06RDNP001-9.001 – Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“. Всеки кандидат, който е подал възражение може да провери заявените и присъдените от Разплащателна агенция…