post

Изработката на ВЕИ карти с подходящи места за инвестиции е част от проекта

Започват курсове по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за служители на общини на територията на областите Добрич и Варна. Обученията са в рамките на инициативата ENER-SUPPLY, финансиран по Програмата за Транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа на ЕС, съобщи за Project Media Ангел Николаев, координатор на проекта.

Цялата стойност на проекта е 1.75 млн. евро и обхваща 11 страни. Идеята е да се повишат знанията и уменията на общинските служители в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. От българска страна изпълнители са Агенцията по енергийна ефективност и Черноморски регионален енергиен център.

Целта на курса по енергийна ефективност ще бъде да се подготви прилагането на система за управление на енергопотреблението. Тя ще се въведе пилотно в сграда, собственост на една от следните общини Добрич – град, Белослав, Долни Чифлик или област Добрич. „Предстоят разговори, за да се изясни къде има най-подходяща възможност и интерес към системата за енергиен мениджмънт”, обясни Ангел Николаев. Тези 4 общини и области официално са присъединени към проекта от самото му начало и затова основните дейности ще бъдат съсредоточени върху тях. „Обученията, семинарите и други събития имат за цел да привлекат и съседните общини”, каза още Николаев.

Курсът по ВЕИ ще е в рамките на 60 учебни часа. Ще бъдат изработени карти на потенциалите на вятърната енергия, геотермалната енергия и енергията от биомаса за една от областите Добрич или Варна, или за община на тяхната територия.

Тези карти ще послужат, за да се определят най-подходящите възможности за проекти за ВЕИ. Набелязаните инвестиции ще бъдат подробно разработени в предпроектни проучвания, включващи технически и икономически характеристики, анализ на въздействието върху околната среда, анализ на законодателните бариери, възможностите за финансиране. Съвместно с местните власти ще се съставят планове за действие за териториите на база на предварителните анализи на досегашното им състояние.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *