КултураНовини

ЕК предлага национални стратегии за интегриране на ромите

От там смятат, че е от решаващо значение да се гарантира, че националните, регионалните и местните политики за интеграция са насочени към ромите по ясен и определен начин

Европейската комисия предлага Европейска рамка за национални стратегии за интегриране на ромите, която ще е полезна за направляване на националните политики за ромите и за мобилизиране на финансови средства на ниво ЕС в подкрепа на усилията за приобщаване, съобщава портал Европа. Тя е структурирана около четири стълба: достъп до образование, трудова заетост, здравеопазване и жилищно настаняване.

Държавите-членки ще трябва да представят национални стратегии за ромите до края на 2011 г., в които да уточняват как ще допринесат за постигането на тези цели. Рамката е в съответствие с по-общите цели на стратегията на ЕС „Европа 2020″ за трудова заетост, социално приобщаване и образование. Постигането на тези цели е важно, за да се помогне на държавите-членки да постигнат крайните цели на стратегията „Европа 2020″.

Комисията също така предлага решения, за да гарантира, че средствата от ЕС, с които може да се помогне за интеграцията на ромите, се използват по-ефективно. Държавите-членки се приканват да изменят своите оперативни програми, съфинансирани от структурните фондове и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, за да окажат по-добра подкрепа за проектите, предназначени за ромите.
Причините, които са довели до това предложение е продължаващата в Европа дискриминация, изключване и незачитане на правата на ромите.

„Въпреки някои добри намерения на националните политици, твърде малко се е променило в живота на повечето роми през последните няколко години”, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Държавите-членки носят съвместна отговорност за прекратяването на социалното изключване на ромите от училища, трудова заетост, здравеопазване и жилищно настаняване. Това е сериозно предизвикателство. Затова определяме цели за интеграцията на ромите и се нуждаем от ясен ангажимент във всички столици, региони и градове в Европа, за да ги приложим на практика. Сега е моментът от добри намерения да преминем към предприемането на конкретни действия. Най-важното за мен е държавите-членки да гарантират, че всички ромски деца завършват поне основно образование.”

Проучване в шест държави от ЕС1 показва, че само 42 % от ромските деца завършват основно образование в сравнение със средната стойност за ЕС от 97,5 %. Данните показват, че едва 10 % от ромите посещават училища за средно образование. На пазара на труда ромите се сблъскват с проблеми като по-ниска заетост и по-голяма дискриминация. Що се отнася до жилищното настаняване, те често нямат достъп до основни услуги като вода или електричество. Съществуват също така различия и на равнище здравеопазване: продължителността на живота при ромите е с 10 години по-ниска от средните показатели за ЕС, които са 76 години за мъжете и 82 години за жените.

Според комисарят на ЕС, отговарящ за заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване, Ласло Андор социално изключване на ромите е неприемливо в Европа в 21-и век, изградена върху принципите на равенство, демокрация и върховенство на закона. По думите му за някои страни ще бъде просто невъзможно да се постигнат целите на стратегията „Европа 2020″, ако няма напредък при интеграцията им.

От ЕК смятат, че интеграцията на ромите би могла допринесе значително за развитието на икономиката, тъй като те представляват все по-голям дял от населението в трудоспособна възраст и средната възраст при тях е 25 години в сравнение със средно ниво за ЕС от 40 години.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *