НовиниУслуги

Набират се проекти за насърчаване на интегрирането на ромите чрез образованието

Всеки проект може да получи 150 000 евро

Европейската комисия отправи покана за представяне на предложения за насърчаване на интегрирането на ромите във и чрез образованието по Програмата за учение през целия живот.

Целите на поканата са:
—подкрепа на проектите за транснационално сътрудничество при разработването и прилагането на съгласувани и съвместни образователни и други политически мерки за повишаване на участието и успеваемостта на учениците от ромски произход в общообразователния курс и в професионалното образование и обучение (ПОО),
—подкрепа на мрежовите дейности за повишаване на осведомеността за най-успешния опит, сближаването на образователните мерки и другите политически мерки за социалното интегриране на децата и учениците от ромски произход.

Кандидати по поканата могат да бъдат неправителствени организации, работещи в областта на интеграцията на ромите, други публични органи и организации на заинтересовани лица, национални министерства,  отговорни за образованието и обучението, училища и други органи за обучение, функциониращи в държавите-членки.

Кандидатите трябва да от една от 27 държави членки на Европейския съюз, в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Хърватия или Турция.

Ще бъдат финансирани дейности за:
—  обучение на учители и медиатори в общността,
—  проекти за сътрудничество за изграждане на капацитет,
—  проекти за сътрудничество под формата на взаимно обучение и провеждане на открити уроци за обмен на опит и добри педагогически практики,
—  дейности за повишаването на осведомеността и разпространението на резултатите,
—  работа в мрежа.

Максималната продължителност на проектите е 12 месеца. Дейностите трябва да започнат между 1  януари 2012 г. и 31 март 2012 г.

Бюджет по програмата е 150 000 за всеки отделен проект.

Крайният срок за кандидатстване е 16 септември 2011 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *