НовиниОбщини

Общините ще оптимизират дейността си с близо 5 млн. лв

По новата процедура на ОПАК може да се кандидатства до 17 април

Общините ще могат да получат близо 5 млн. лева, за да оптимизират дейността си по нова процедура на ОП “Административен капацитет”, която беше представена в София. Новият конкурс за проекти е по приоритетна ос 1 „Добро управление”, подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация”.

Целта на процедурата е да се избегнат дублиращи се дейности и да се подобри ефективността в обслужването на гражданите и бизнеса. “Процедурите за кандидатстване са опростени и се планират спрямо нуждите на бенефициентите и в същото време е засилен контролът при изпълнението на проектите и разходването на средствата”, каза Ръководителят на Управляващия орган на ОПАК Моника Димитрова при откриването на събитието.

“Ще следим строго, за да не допуснем наличието на двойно финансиране на проектите”, категорична беше Димитрова.

По тази процедура ОПАК ще може да финансира например дейности за подобряване на организацията, работните процеси и координацията в рамките на една административна структура чрез разработване, усъвършенстване на методологии, вътрешни правила, процедури, инструкции, наръчници, въвеждане на стратегии за организационно развитие и др. Не са допустими разходи за проучване на добри практики от други държави членки, както и разходите за консултантски услуги при написването на проектното предложение. Експертите от ОПАК припомниха кои са най-често срещаните грешки при кандидатстване като например недобро окомплектоване на документите, поради което проектите често отпадат още на първия етап на оценка.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 5 млн. лв. , минималната стойност за отделните проекти е 50 000 лв., а максималният праг – 200 000 лв. Проектите трябва да бъдат изпълнени в рамките на 18 месеца. По повод на новата процедура ОПАК ще проведе мащабна информационна кампания във всички райони за планиране.

Освен в София, информационни дни ще има в Пловдив /5 март/, Бургас /6 март/, Варна /7 март/, Ловеч /8 март/  и Враца /9 март/. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17 април.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *