НовиниУслуги

ЕК работи за уреждане на трансграничните спорове

Около 20% от европейските потребители съобщават, че през последните 12 месеца са се сблъсквали с проблем, свързан със стока, услуга, търговец на дребно или доставчик

За да се избегнат трудоемките, скъпоструващи и бавни законоустановени процедури при проблеми с онлайн пазаруването, Европейският съюз започна да работи за улесняване на достъпа до правосъдие на потребителите в Европа, така че те да могат ефективно да упражняват правата си. Европейската процедура за искове с малък материален интерес е един от общодостъпните способи за разрешаване на трансгранични спорове в случаите, когато стойността на иска не надвишава 2000 евро. Според публикуваният в края на миналата седмица нов доклад на мрежата на европейските потребителски центрове (ECC-Net), че тази удобна за използване процедура, при все че е достъпна за масовия потребител от 1 януари 2009 г., не се използва достатъчно. Това се дължи главно на факта, че съдиите не са запознати с процедурата, а това е празнина, която Комисията смята да запълни с предприемането на енергични мерки.

През 2010 г., в рамките на проект, изпълняван под ръководството на Европейския потребителски център в Италия, Европейските потребителски центрове (ЕПЦ) в 27-те държави — членки на ЕС, проучиха как европейската процедура за искове с малък материален интерес се прилага на практика. Те констатираха, че процедурата е сравнително непозната — не само сред потребителите, но и сред съдиите. Въпреки че европейската процедура за искове с малък материален интерес по принцип е опростена и безплатна, изпълнението на съдебното решение в резултат на тази процедура често умишлено се бави от губещата страна. В резултат на това са изпълнени на практика едва по-малко от половината от постановените от съдилищата в държавата на произход на потребителите съдебни решения, с които са уважени претенции с трансграничен елемент. Когато са необходими действия, за да се осигури изпълнението на съдебно решение в държавата на търговеца, и то в съответствие със законите на тази държава, потребителите често се отказват от процедурата, поради това че националният изпълнителен процес е сложен и може да се окаже скъп.

На вътрешните пазари около 20% от европейските потребители съобщават, че през последните 12 месеца са се сблъсквали с проблем, свързан със стока, услуга, търговец на дребно или доставчик. Усреднената стойност на понесената вреда се оценява на 375 евро на случай. 60 % от потребителите, участвали в проучването, са стигнали до удовлетворително решение в пряк контакт с търговеца, но останалите 40 % не са получили никаква компенсация, като ¼ от тях дори не са направили опит да се оплачат. Броят на потребителите, отнесли спора пред съда при възникнал проблем, е много малък (2 % от сблъскалите се с проблем през последните 12 месеца). Много от тях заявяват, че не са подали жалба, тъй като сумите, предмет на спора, са били твърде малки (26 %); понеже са били на мнение, че процедурата ще бъде твърде скъпа в сравнение с въпросната сума (13 %) или че тя ще отнеме твърде много време (12 %).

Европейската комисия ще работи съвместно с държавите-членки, за да осигури прилагането на практика на европейската процедура за искове с малък материален интерес и за повишаване на осведомеността за нея. Повече потребители трябва да знаят за процедурата и да прибягват до нея. От ЕК планират да работи съвместно с органите на съдебната власт за повишаване на осведомеността за процедурата. През 2012 г ще издаде наръчник с практически съвети за потребители и юристи, както и ще повишава осведомеността за съществуващите стандартни формуляри и ще предоставя информация онлайн на 22 официални езика на ЕС чрез Европейския портал за електронно правосъдие с цел улесняване на регистрирането на иска и по-добро на онагледяване на действието на процедурата.

Сред плановете на Комисията са и да работи съвместно с европейските потребителски центрове, за да насърчи активно прилагането на процедурата от страна на потребителите и съдиите, да насърчава европейските потребителски центрове да оказват конкретна помощ на потребителите във връзка с прилагането на европейската процедура за искове с малък материален интерес в отделните случаи и ще представи доклад за оценка на функционирането на процедурата (включително съдебните такси, бързината и лекотата на използване на процедурата).

Ако е необходимо — ще преработи нормативната уредба на европейската процедура за искове с малък материален интерес, за да заработи тя по‑ефективно за потребителите, например чрез повишаване на прага от 2000 евро, така че да покрива по-големи искове, или посредством по‑нататъшно опростяване на стандартните формуляри, които се използват за предявяване на иск.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *