Новини

БМЧК финансира проекти на неформални групи от млади хора

Размерът на безвъзмездното финансиране на малките проекти може да бъде от 500 до 1500 евро

Български младежки червен кръст в рамките на програма „Партньори за социална промяна“ предоставя безвъзмездна финансова помощ за малки проекти на неформални групи от активни млади хора, които се интересуват от проблемите на своята общност и мястото, където живеят и желаят да участват в тяхното решаване.

Проектите трябва да се осъществят между април и август 2013 г. 

По своята същност, механизмът за финансиране на малки проекти представлява безвъзмездна финансова помощ и е отворен за активни групи млади хора, които се интересуват от проблемите на своята общност и мястото, където живеят и желаят да участват в тяхното решаване.

Механизмът за финансиране на малки проекти има две цели:

– да насърчава гражданската активност на млади хора (ученици и/или студенти), като инициатори и активни участници в решаването на местни проблеми, които ги вълнуват и да допринася за подобряване състоянието на определена група уязвими хора, като подкрепя инициативи, които спомагат за решаването на конкретни проблеми или специфични нужди, които са от значение за местната общност.

В първия кръг на механизма могат да кандидатстват:
1) Неформални групи от поне 5 млади хора (ученици, студенти или работещи младежи) на възраст от 14- до 25-годишна възраст. Задължително изискване е в групата да са включени поне 2-ма настоящи доброволци на БМЧК, които да участват в екипа на проекта. 
2) Клубове на БМЧК.
3) Клубове от приятели на БМЧК (деца на възраст под 14 години), които имат избран пълнолетен ментор – човек, свързан с БЧК или учител. При подаване на кандидатурата групата трябва да приложи писмо за намерения от ментора относно желанието му за подкрепа и ангажиментите му при осъществяването на проекта.

Всеки клуб или неформална група може да кандидатства само с един проект.

Очаква се представените проектни идеи да:
– представляват инициативи, които са от значение за местната общност и са насочени към решаване на конкретен проблем;
– съдействат за повишаване на социалната ангажираност на младите хора за разрешаване на специфични проблеми в общността;
– са замислени и изпълнявани от активна група млади хора с подкрепата на червенокръстка структура на областно или общинско ниво;
– съответстват на приоритетите, описани в ръководството за кандидатстване или, по изключение, друга, свързана с мисията на БМЧК тема;
– се ръководят от фундаменталните принципи на Международното Червенокръстко движение.

Размерът на безвъзмездното финансиране на малките проекти може да бъде от 500 до 1500 евро, т.е. между 975 лв. и 2925 лв. Не се изисква осигуряването на собствен финансов принос.

Насърчава се включването на собствен нефинансов принос, който следва да се планира така, че да обезпечава дейностите по проекта по време на изпълнението му. Не се допуска остойностяването на включения принос в натура (дарения, стоки, услуги или положен доброволен труд).

Повече информация и формуляр за кандидатстване може да намерите тук

За контакти на тел. 02 8164 783 и имейл a.izvorska@redcross.bg .

Краен срок за кандидатстване: 10 февруари 2013 г.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *