Новини

ЕК с план за насърчаване на предприемачеството

Подчертава се възловата роля на образованието и обучението

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни представи план за действие за подкрепа на предприемачите и за решителни промени в предприемаческата култура в Европа, съобщават от ЕК. В плана се подчертава възловата роля на образованието и обучението за израстването на нови поколения предприемачи и се предвиждат конкретни мерки за подпомагане на начинаещи предприемачи сред младежите, жените, хората в напреднала възраст, мигрантите и безработните. Поради високата безработица в ЕС остават неоползотворени ценни човешки ресурси, особено сред жените и младите хора. В плана са заложени и мерки за преодоляване на пречките пред предприемачеството, включително амбициозни стъпки за улесняване на стартиращи и нови предприятия, за по-успешно прехвърляне на собствеността върху предприятията, по-добър достъп до финансиране и възможности да се даде втори шанс на добросъвестни предприемачи, изпаднали в несъстоятелност.

Според проучване на Евробарометър за предприемачеството през 2012 г., през последните три години делът на гражданите на ЕС, които искат да работят за себе си, е намалял от 45 на 37 на сто. Причина за спада са по-неблагоприятните стопански перспективи поради кризата.

Образованието по предприемачество е стимул за създаването на повече нови дружества

В плана са застъпени шест основни области, в които е необходимо да се предприемат действия за създаването на благоприятна среда за развитие на предприемачеството:

1. Достъп до финансиране – освен засилване на съществуващите финансови инструменти, с които разполага, Комисията предлага също така да се създаде европейски пазар за микрофинансиране и да се опростят данъчните структури, за да могат МСП да привличат средства чрез преки частни инвестиции (например миниоблигации, групово финансиране и инвестиции от бизнес ангели).

2. Подкрепа през решаващите етапи в жизнения цикъл на предприятието – близо половината предприятия преустановяват дейност през първите пет години след създаването им. Затова държавите членки следва да отделят повече средства, за да помогнат на новосъздадените предприятия да преодолеят този критичен период, например чрез обучение по управление, напътствия за развойно-изследователска дейност и изграждане на мрежи с партньори, потенциални доставчици и клиенти.

3. Разгръщане на новите стопански възможности, които предлага цифровата ера – МСП се разрастват двойно и тройно по-бързо, когато използват информационни и комуникационни технологии. Осигуряването на по-голяма подкрепа за уеб-базирани стартиращи предприятия и за усъвършенстване на уменията може да помогне както на уеб предприемачите, така и на предприятията с по-традиционни форми на дейност.

4. По-лесно прехвърляне на собствеността върху предприятията – всяка година близо 450 000 дружества с два милиона служители в Европа прехвърлят дейността си на нови собственици. Според оценките вследствие на това се закриват близо 150 000 дружества и 600 000 работни места. Комисията предлага да се разширят пазарите за покупка и продажба на предприятия и да се премахнат пречките за прехвърляне на собствеността върху предприятия в друга държава. 

5. Втори шанс за добросъвестни предприемачи, изпаднали в несъстоятелност – в огромната част от случаите (96 на сто) причина за обявяването в несъстоятелност стават поредица от просрочени плащания или други практически проблеми. Вторият опит за собствен бизнес обаче е по-успешен. Ето защо преди по-малко от месец Комисията предложи да не се набляга толкова силно върху ликвидацията на дружествата и да се подпомагат предприятията да преодолеят финансовите си затруднения. 

6. Опростяване на административната уредба – Комисията ще продължи упорито да работи за намаляване на регулаторната тежест.

Комисията също така възнамерява да насърчава предприемачеството сред определени групи от населението:

1. Развитие на предприемаческия потенциал на жените – само 34,4 на сто от самостоятелно заетите лица в Европа са жени. Това говори, че те се нуждаят от повече мерки за насърчаване и подкрепа, за да станат предприемачи.
2. Хора в напреднала възраст – пенсионерите с предприемачески опит притежават ценни познания, които трябва да предадат на следващите поколения, за да могат те по-лесно да започват собствена стопанска дейност.
3. Тъй като мигрантите често се сблъскват с трудности на пазара на труда, самостоятелната заетост е ценна възможност за икономическата им реализация и социалното им приобщаване. 
4. Подкрепата за безработни лица, които искат да развият собствена стопанска дейност, трябва да включва обучение, наставничество и консултантска помощ за развитие на предприятието.

Сега Комисията ще работи в тясно сътрудничество с държавите членки, браншови организации и съответните заинтересовани страни за изпълнение на плана за действие, като крайната цел е да се изведе Европа от кризата. Ще бъде представена и пътна карта с конкретни цели и дати, за да се гарантира постигането на осезаеми резултати.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *