Новини

МОМН търси външни оценители по програма "Деца и младежи в риск"

Програмата се финансира по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

Министерството на образованието, младежта и науката обяви конкурс за външни оценители, които да извършат оценка на постъпили проектни предложения в рамките на Програма „Деца и младежи в риск”.

Основни изисквания към кандидадатите са:
– да са пълнолетни физически лица;
– да не са поставени под запрещение;
– да притежават минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър, професионално направление ”Икономика”, „Право”, „Социални науки”, „Администрация и управление”, „Инженерни науки” и др.;
– да притежават минимален професионален опит най-малко 3 години в работата с проекти и/или опит в оценяването на проекти;
– да не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност
– към момента на подаване на заявлението за участие в конкурса да не са в трудово или служебно правоотношение с Програмния оператор (Министерство на образованието, младежта и науката), Националното координационно звено или друг орган, администриращ и/или управляващ Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство;
– в последната една година да не са били на трудово или служебно правоотношение с Програмния оператор (Министерство на образованието, младежта и науката), Националното координационно звено или друг орган, администриращ и/или управляващ Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство;
– да не са на трудово или служебно правоотношение в държавната администрация;

Кандидадтите трябва да имат професионална област на висшето образование – социални, стопански и правни науки, технически науки, природни науки, математика и информатика; да притежавар добри компютърни умения – MS Office и др.; да владеят английски език – минимум ниво C1 по Европейската езикова рамка; да познават нормативната база по отношение на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез грантовете на ЕИП и допустимостта на дейностите и разходите по програмата, както и целите и приоритетите на програма „Деца и младежи в риск”;

Необходимите документи, които те трябва да подадат са подписано заявление и декларация (по образец); автобиография, копие на документ/и за завършено висше образование и копие от документи, удостоверяващи професионален опит. 

Срокът за кандидатстване е 15 дни, считано от 18 април 2013 г.

Кандидатите ще вземат участие в оценка на проектни предложения по предоставяне на финансиране от ФМ на ЕИП 2009-2014. В зависимост от броя на постъпилите проектни предложения, Програмният оператор ще определи броя на оценителите, които ще бъдат поканени да се включат в процеса на оценяване.

 

Външните оценители проверяват проектното предложение поотделно и независимо един от друг, съгласно предварително зададени критерии. В случай, че има разлика в оценките повече от 30%, Програмният оператор определя трети оценител, който да извърши цялостна, независима оценка на проекта. В този случай средната стойност на двете най-близки оценки ще се използва за класиране на проектните предложения.

За участие в оценителния процес външните оценители ще получат възнаграждение в размер на 200 лв. за всеки разгледан и оценен проект.

Всеки оценител ще разполага с не повече от 30 календарни дни за разглеждане и оценяване на възложените му проекти.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *