НовиниОбщини

Над 100 представители от централните администрации участваха в информационен ден по ОПАК

Администрациите на национално ниво ще се състезават с проекти от 20 000 лв. до 400 000 лв.

Над 100 представители от централните администрации се запознаха с условията и критериите за кандидатстване по новата процедура за финансиране от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК). Те се включиха в информационния ден в х-л „Шератон“, зала „Сердика“. Експерти от Управляващия орган представиха Насоките и всички документи за кандидатстване и отговаряха на въпроси на потенциални кандидати.

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата един и същ бенефициент може да подаде повече от едно проектно предложение и да получи финансиране за него, при условие че проектните предложения са насочени към различни специфични цели, различни дейности, различни резултати и/или различни целеви групи. При разработването на информационни системи и реализирането на електронни административни услуги (с цел гарантиране на  устойчивост на проектното предложение) кандидатите следва да включват като изискване към изпълнителите предаването на програмните кодове на разработените софтуерни продукти.

Ще бъдат финансирани проекти за: изграждане на информационно-комуникационни системи или надграждане на съществуващи такива; разработване и внедряване на нови модули към съществуващи информационни системи; усъвършенстване на съществуващи и внедряване на нови електронни административни услуги; създаване на условия за достъп на хората с увреждания до административни услуги и други. При разработването/надграждането на информационните системи следва да се спазват изискванията, заложени в Закона за електронно управление (ЗЕУ). По този подприоритет като целеви групи в съпътстващите обучения могат да бъдат посочвани само представители на централните, областните и общинските администрации.

За всеки заложен разход задължително трябва да бъдат приложени поне две индикативни оферти, като оферти не се изискват по отношение на служители от администрацията, извършващи функции по управление и/или изпълнение на проекта, стана ясно още по време на информационния ден.

Администрациите на национално ниво ще се състезават с проекти от 20 000 лв. до  400 000 лв., като общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е 3 млн. лв. Процедурата е по приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2 „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 31.05.2013 г. (петък), 17.30 ч.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *