Новини

ОПАК увеличи бюджетът по две процедури

Допълнителните средства, които се предоставят са в размер на 1 633 112 лв.

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) реши да увеличи бюджетът по две процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 2013 година.

Предоставят се допълнителни 1 633 112,93 лв. Те ще бъдат за Процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, за общински администрации с бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07 по подприоритет 1.1 „Ефективна структура в държавната администрация” от 4 млн. лв. на 5 090 352, 31 лв. и за процедура за директно предоставяне с бюджетна линия BG051PO002/13/2.4-11 по подприоритет 2.4 „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси” от 650 000 лв. на 1 192 760,93 лв. Бенефициенти по нея са Върховният административен съд и Висшият съдебен съвет.

Възможностите за оползотворяване на остатъка от бюджета по ОПАК и за промени в Индикативната годишна работна програма бяха обсъдени на последното заседание на Комитета за наблюдение на 18 юли 2013 г.

Тогава представители на Европейската комисия препоръчаха да се следят икономиите, реализирани по вече действащи проекти и неусвоените средства да бъдат препрограмирани и предоговорени, като се има предвид, че всички проекти трябва да приключат до края на 2015 г. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *