НовиниУслуги

Община Пловдив строи центрове за настаняване с европари

Проектът се финансира по ОП “Регионално развитие”

Община Пловдив ще изгради пет центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище на стойност 3 751 180.22 лв. по Оперативна програма “Регионално развитие”. 

С изпълнението на проекта ще се подобри качеството на живот на децата от 3 до 18 години от социални домове за умствени и физически увреждания и домове за медико-социални грижи. 

Целта е да се гарантира равноправното положение на децата с увреждания, за да могат да преодолеят изолацията, в която се намират, както и да се създаде усещане сред хората за солидарност към по-уязвимите групи от обществото, каза инж. Кацарски. Според него изграждането на новата материална база и предоставянето на новите социални услуги ще допринесат за подобряване на общите грижи за здравето, образованието и възможностите за отдих и осмислено свободно време на децата, както и до по-ефективна закрила на децата от насилие и извършване на противообществени прояви. 

Инфраструктурата, която Община Пловдив ще осигури, се изгражда съгласно Националната карта на планираните резидентни грижи и по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 “Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *