Новини

Лятото донесе ръст на заетостта

Средната работнa заплата се е увеличила с 2,9% за второто тримесечие на годината

Със 74.9 хил. или с 3.4% спрямо края на март 2013 г. се увеличава броят на заетите лица по трудово и служебно правоотношение, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Спрямо края на първото тримесечие на 2013 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер: „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 52.9%, „Култура, спорт и развлечения” – с 13.6%, и „Селско, горско и рибно стопанство” – с 10.5%. Намаление на наетите има в секторите „Образование” – с 2.0%, „Административни и спомагателни дейности” – с 0.4%.

По показател икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 21.3 и 16.7%.

През второто тримесечие на 2013 г. средната месечна работна заплата се увеличава спрямо първото тримесечие на 2013 г. с 2.7% до 799 лева. Най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата има в сектори „Строителство” – с 8.1%, и „Образование” – със 7.5%.

През второто тримесечие на 2013 г. средната месечна работна заплата нараства с 3.8% спрямо второто тримесечие на 2012 г., като най-голямо e увеличението в „Селско, горско и рибно стопанство” – с 20.7%, „Държавно управление” – с 9.3%, и „Образование” – с 8.2%. 

Според статистиката най-добре платените длъжности са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 1 790 лева; „Финансови и застрахователни дейности” – 1 526 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 524 лева.

Най-нископлатени са „Административни и спомагателни дейности” – 534 лева; „Хотелиерство и ресторантьорство” – 540 лева;

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2013 г. в обществения сектор нараства с 5.1%, а в частния сектор – с 3.1%, показва още статистиката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *