Новини

Европа инвестира 325 млрд. евро в регионите

Предоставянето на финансиране ще е свързано по справедлив начин с доброто икономическото управление

Правилата за кохезионната политика на Европейския съюз за периода 2014—2020 г. бяха одобрени от Парламента в сряда. В компромисното споразумение със Съвета, депутатите осигуриха значително финансиране за регионите на ЕС, за да могат да инвестират в проекти за развитие при по-справедливи условия. Те намалиха и бюрократичните изисквания при кандидатстване за средствата, които са крайно необходими в този момент на икономическа криза.

„Държавите членки и регионите ще могат да се съсредоточат върху въздействието на програмите и проектите и да се тревожи по-малко за административните подробности“, заяви председателят на комисията за регионално развитие и основен преговарящ за Парламента относно кохезионната политика Данута Хюбнер (ЕНП, Полша). „Политиката на сближаване ще продължи да бъде основният европейски източник на публично финансиране в рамките на многогодишната финансова рамка за периода 2014‑2020 година. Новите правила поставят ударение на необходимостта да се инвестира разумно. Синхронизирането на новата политика на сближаване със стратегията „ЕС 2020“ е ключова. Инвестициите в интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж ще ни доведе към икономическо, социално и териториално сближаване.“

Нова „обща стратегическа рамка“ ще осигури единни правила за петте основни фонда за развитие на ЕС. Също така, новите правила ще концентрират инвестициите в малък брой теми, свързани с целите на „Европа 2020“ (стратегия на приоритетен растеж на ЕС). Това ще създаде критична маса за по-добри резултати.

Освен това, депутатите заложиха гаранции, че предоставянето на финансиране ще е свързано по справедлив начин с доброто икономическото управление. Тези мерки могат да доведат до спиране на средствата от фондовете в случай на национален макроикономически дисбаланс или прекомерен бюджетен дефицит.

За в бъдеще Парламентът ще може да упражнява правото си на контрол над всички решения, засягащи спирането на средствата, чрез структуриран диалог с Европейската комисия. В допълнение, всяко спиране на средства ще бъде съобразено със социалните и икономическите условия в съответната държава членка.

„Европейският социален фонд е инструмент на ЕС за заетост, който дава възможност на гражданите на ЕС, особено на младите хора, да започнат работа, да се върнат на работа и да запазят заетостта си“, заяви Елизабет Морен-Шартие (ЕПП, Франция), докладчик на Парламента за Европейския социален фонд.

Евродепутатите засилиха усилията за борба с бедността чрез мерки за интеграция на трудовия пазар, за които ще бъдат разпределени на най-малко 20% от средствата от ЕСФ във всяка държава членка. Европейският социален фонд ще подкрепи усилията за справяне с безработицата сред младите хора, като най-малко 3 млрд. евро финансиране са предназначени от ЕСФ за Инициатива на младежката заетост. Делът на ЕСФ от финансирането за кохезионната политика ще бъде минимум 23,1%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *