Новини

Министерският съвет прие Стратегия за развитие на държавната администрация

В стратегията са предвидени механизми за координация, наблюдение и отчитане на изпълнението й

Министерският съвет прие Стратегия за развитие на държавната администрация. Тя обхваща периода до 2020 г. и в нея са заложени основните реформи за развитието на българската администрация, която да работи по-активно в полза на хората.

Документът има четири стратегически цели. Първата е ефективното управление и върховенство на закона – създаване на устойчива нормативна рамка, ограничаване на средата за нерегламентирани и корупционни практики, подобряване на планирането и бюджетирането, подобряване на институционалната рамка, въвеждане на системи за управление и контрол на качеството. 

Втората цел е партньорско управление с гражданите и бизнеса – ориентирана е към постигане на ефективен диалог с гражданите и техните организации, подобряване на процесите по предоставяне на услуги и партньорство за по-добра бизнес среда в България. 

Трета цел е откритото и отговорно управление – насочена е към подобряване на обмена на данни и информираността на обществото, отваряне на данни, усъвършенстване на мониторинга и оценката на провежданите политики, засилване на отговорността на ръководителите и служителите и спазване на етични стандарти. 

Четвърта цел е професионалното и експертно управление – подобряване на оценката на потребности и подбора на служителите в администрацията, на политиките за кариерно развитие, на уменията на служителите, на капацитета за участие в процеса за вземане на решения в ЕС и изпълнение на ангажиментите на България, развитие на звената за човешки ресурси.

Проектът беше обект на широк медиен и обществен интерес след публикуването му за обществено обсъждане. Най-голямо внимание и положителни отзиви са получили предложенията за въвеждане на комплексно административно обслужване, ефективност на контролната дейност и подобряване на дейността на регулаторните органи, възобновяване практиката за провеждане на централизирани конкурси за подбор на служители на експертни длъжности, въвеждане на текущи тестове, задължителни при осъществяването на конкурентен подбор за повишаване в длъжност за стимулиране на висока професионална компетентност на служителите, намаляването на броя на стратегическите документи и установяването на правила и стандарти за разработване на стратегически документи, намаляване на броя на жалбите и съдебните решения срещу административните актове и необоснованите административни решения; въвеждането на глоби за недобро или лошо изпълнение на нормативни актове и за неспазване на служебните задължения, системата за анализ на жалбите и за публикуване на списък конкретните случаи на неправомерно действие на администрацията на специална интернет страница.

В стратегията са предвидени механизми за координация, наблюдение и отчитане на изпълнението й. Вицепремиерът по икономическото развитие трябва да внесе в Министерския съвет до месец април т. г. план за изпълнението на документа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *