Новини

Бобева: Българските граждани трябва да усетят ефекта от е-управлението

Национална стратегия за електронно управление е в процес на междуведомствено обсъждане и предстои приемането му от правителството

Важно е не какви документи изработваме за електронно управление, а дали българските граждани усещат ползите от него. Всички хора трябва да имат равен достъп до електронни услуги, независимо дали живеят в малка или голяма община.Това заяви зам.министър-председателят по икономическото развитие на Република България Даниела Бобева, която откри 15-тата конференция по електронно управление.

Вицепремиерът съобщи, че е разработен проект на нова Национална стратегия за електронно управление с времеви хоризонт 2020 г. Документът е в процес на междуведомствено обсъждане и предстои приемането му от правителството, предаде Money.bg.

Основна цел в стратегията е ускорено разработване и предоставяне на електронни административни услуги от администрацията за максимално удовлетворяване на потребностите на населението и бизнеса. Извършен е преглед на всички предоставяни административни услуги и са набелязани онези, които следва приоритетно да бъдат електронизирани.

„Бяха свързани 34 от най-важните регистри на 14 администрации с цел осъществяване на обмен на информация и улесняване създаването и предоставяне на комплексни електронни административни услуги. Бяха разработени 50 вътрешни електронни административни услуги и 24 електронни услуги за граждани”, поясни вицепремиерът.

Друг приоритет в стратегията е надграждане и модернизиране на основните системи на електронното управление чрез максимално използване на разработените до момента системи и приложения. В стратегията се поставя задача да се осигури пълната им функционалност и устойчиво развитие.

Бобева постави акцент върху необходимостта от повишаване на експертния капацитет на централната администрация във връзка с разработването и експлоатацията на отделните елементи на Електронното управление. Според нея е изключително важно да се работи за повишаване на познанията и уменията на населението и бизнеса с цел повишаване на търсенето на електронни услуги.

„Важен приоритет е изграждането на широколентов достъп в отдалечените, слабо населени и селски райони”, заяви г-жа Бобева. И допълни, че в тази връзка в края на 2013 г. бе стартиран проект с безвъзмездната финансова помощ за над 39 млн. лв. по Оперативна програма „Регионално развитие” за изграждане на високоскоростен широколентов достъп от следващо поколение в 29 общински центъра и 24 малки населени места в 19 слабо населени и отдалечени райони. През втората половина на 2013 г. официално бе въведена в редовна експлоатация Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация, която има задача да свърже всички институции на централната и общинската администрация. „С въвеждането на мрежата в редовна експлоатация държавата ще пести над 30 млн. лв. годишно от бюджетите на ведомствата за комуникационна свързаност и пренос на данни”, обяви вицепремиерът.

Като важна задача Бобева очерта и надграждането и усъвършенстването на съществуващите широколентови инфраструктури с цел поетапното преминаване към мрежи за широколентов достъп от следващо поколение (NGA ). „Целта е до 2020 г. да се постигне 100% широколентово покритие и 60% широколентово проникване на територията на цялата страна”, подчерта вицепремиерът.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *