Новини

Воденото от общността местно развитие ще се финансира по два подхода

До месец юни 2014 г. ще бъдат разработени и одобрени постановления, които третират специфични въпроси като прилагане на Водено от общността местно развитие и Интегрирани териториални инвестиции

Дефиницията за селски райони се запазва такава, каквато беше за  период 2007-2013. В същото време, намерението ни е да не допускаме модела от предходния период, при който някои от общините да останат без достъп до европейски програми. Това каза вицепремиерът и министър по еврофонодовете Зинаида Златанова по време на общо събрание на НСОРБ.

По думите й дефиницията за селски райони ще окаже влияние на териториалния обхват и демаркацията между Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма „Региони в растеж“ само по мярка „Основни услуги, обновяване на селата в селските райони“. Всички останали мерки от Програмата за развитие на селските райони ще се прилагат на територията на цялата страна. Златанова припомни, че беше взето и допълнително решение да бъде разширен териториалния обхват на подкрепа по Оперативна програма „Региони в растеж“  с цел обхващане на цялата общинска територия за градовете от 1-во до 3-то ниво, което вече е отразено в Споразумението за партньорство. По този начин ще се осигури балансирано развитие на териториите в рамките на наличния финансов ресурс чрез допълване и постигане на синергия между отделните програми. Допълнителна мярка за покриване на „белите петна“ е прилагането на многофондово финансиране на Водено от общността местно развитие. В допълнение, бих искала да подчертая, че към момента Европейската комисия неколкократно е изразила своята подкрепа за запазването на дефиницията за селски райони, каза вицепремиерът.  

По въпроса с Водено от общността местно развитие, Златанова заяви, че намарението й е да се използват двата възможни според регламентите подхода за финансиране на тази това инициатива. Първият е еднофондово финансиране по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство. Тук сдружението изказа съображения по отношение на размера, предвиден в Споразумението за партньорство – съответно 5% и 9 % за двата фонда. Бих искала да уточня, че в Споразумението сме заложили минималния размер, който ще бъде заделен за прилагането на този подход, като точният такъв ще бъде фиксиран в съответните програми, отчитайки опита от настоящия програмен период, и получените коментари и предложения.

Вторият подход, който ще се прилага, е многофондово финансиране на Водено от общността местно развитие. При него средствата от двата посочени по-горе фонда, ще се допълнят със средства от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд. Предвижда се това допълване да е в размер на 5% от съответните програми, които ще имат принос за прилагане на подхода.Този втори подход ще се прилага на териториите със специфични характеристики така, както са определени в Националната концепция за  пространствено развитие, а именно  крайбрежните, планинските, граничните и териториите в риск, който по своята същност може да е екологичен, демографски и икономически, както и териториите за опазване на ландшафта, природните и културни ценности. Чрез прилагане на многофондовото финансиране в тези територии ще се търсят подходи за определяне и водене на целенасочена политика за съхраняване на тяхната специфика и преодоляване на разнопосочни проблеми, с акцент преди всичко върху обезлюдяването и икономическата активност. В допълнение, това ще е форма за подобряване на връзката между селата и градовете в рамките на тези територии.

Основното изискване на Регламента за следващия период териториите, на които ще се прилага подходът, да са с население между десет и сто и петдесет хиляди жители. Опитът от настоящия програмен период показва, че подходът ЛИДЕР се изпълнява по-успешно там, където имаме обединяване на общини при формирането на местните инициативни групи – там именно има повече подадени и одобрени проекти. По този начин се постига и по-голям ефект върху териториалното развитие на съответните територии. Прилагането на Водено от общността местно развитие през новия период ще има за цел да стимулира обединението и кооперирането на две или повече общини при формирането на местна инициативна група. Това означава, че малките общини не само няма да са изключени от прилагането на този подход, но напротив, те следва да търсят форми за сътрудничество с по-големите такива, в които има включително натрупан по-добър капацитет за изпълнение на проекти, както в публичните така и в частните партньори и неправителствения сектор, обхванати от съответната местна инициативна група, добави Златанова. 

По отношение на Интегрираната териториална инвестиция, пилотният проект за прилагане на този териториален подход се предвижда за Северозападния район. Това е най-бедният район, с най-нисък размер на брутен вътрешен продукт на глава от населението от районите на Европейския съюз през последните четири години, със силно проявени негативни демографски процеси.

На базата на разработения към момента проект на Интегрирана стратегия, основните инвестиции ще бъдат насочени към развитие на икономиката и стимулиране на предприемачеството, в това число – иновации и високи технологии, агробизнес (инфраструктура и затваряне на цикъла на агробизнеса), интегрирани проекти за туризъм, както и хоризонтални инвестиции за развитието на човешките ресурси и създаване на благоприятна среда за живеене. 

Акцентът в момента е насочен към това, съвместно с областните управители и местните власти да се идентифицират няколко ключови проекта, с реализацията на които да се даде силен тласък на развитието на региона и обръщане посоката на негативните тенденции. Предвиждаме също така да бъдат разработени специализирани схеми по Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, като бъдат отчетени спецификите на бизнеса и земеделските стопанства в региона. 

За Интегрираната териториална инвестиция в Северозападен район се предвижда многофондово финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на четирите фонда (без Кохезионен фонд).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *