Новини

ЕП търси администратори – изследователи в областта на парламентарните изследвания

Броят налични работни места е приблизително 50 за 2014 г.

Европейският парламент търси да наеме  служители – администратори – изследователи в областта на парламентарните изследвания. За целта ще бъде създадена база данни с кандидати, подходящи за наемане като договорно наети. Процедурата по подбор ще бъде организирана с техническата подкрепа на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO).

Работните места са в Брюксел. Въпреки това в зависимост от нуждите на институцията може да бъдат необходими командировки в другите места на работа на Европейския парламент.

Броят налични работни места е приблизително 50 за 2014 г. Договорът ще бъде с първоначален срок от една година. Той може да бъде подновяван, без обаче общата му продължителност да може да надвишава шест години.

Договорно наетите служители ще извършват дейности като:
– отговаряне на конкретни искания за информация, анализ и изследвания в областта на политиките на Европейския съюз. Тези искания са отправяни от членовете на ЕП по отделно или колективно, или от парламентарен орган,по-специално чрез информационни, аналитични или изследователски записки;
– захранване със съдържание в тези сфери на различните външни и вътрешни уебсайтове на Европейския парламент;
– осигуряване на връзките с аналогичните служби на институциите на Европейския съюз, както и с външните изследователски институти и мозъчни тръстове.

Към крайната дата за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия:
– да бъдат граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз;
– да се ползват от всички граждански права;
– да са изпълнили задълженията си по отношение на военната служба съгласно правото на своята държава на произход;
– да притежават необходимите нравствени качества за изпълняване на служебните задължения.

Кандидатите трябва да подадат своята кандидатура по електронен път на интернет сайта на EPSO на адрес http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm и да следват инструкциите там, по-специално в указанията за онлайн записване.

Формулярът за записване трябва да бъде попълнен на английски, немски или френски език.

Подборът по документи ще се проведе през април – май 2014 г., а резултатите ще бъдат обявени през юни – юли 2014 г.

Крайната дата за подаване на кандидатурите (включително валидирането) е 31 март 2014 г., 12:00 ч. (брюкселско време).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *