НовиниОбщини

Водната инфраструктура в общините ще е във фокуса на бъдещата ОПОС

Очакваните средства по програмата са около 1,494 млрд. евро за седемгодишния период, което я прави втората по големина програма в общата финансова рамка

Преобладаващият процент финансиране, предвиден по бъдещата ОП “Околна среда” ще бъде по приоритетна ос ” Води”- водна инфраструктура, пречистване на отпадни води, водоснабдяване, пречиствателни станции и цялата инфраструктура, свързана с тях. “Фокусът отново ще са агломерациите с над 10 хил. еквивалент жители, тъй като ние не сме изпълнили ангажиментите си по директивата“. Това каза екоминистърът Искра Михайлова, която взе участие в Дискусионен форум “Общинските проекти  през програмен период  2014 -2020” , в рамките на Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. 

Министърът съобщи, че очакваните средства по програмата са около 1,494 млрд. евро за седемгодишния период, което я прави втората по големина програма в общата финансова рамка. Михайлова заяви, че ще разчита на подкрепа от Националното сдружение на общините, за да се даде пълна картина на инвестициите във водния сектор чрез различните програми и финансови инструменти, с които е работено в периода 2007- 2013 г.

Тя изрази готовност за специална среща с Националното сдружение, за да гo запознае с плана за действие, който е предвиден във връзка с оперативната програма.

„Информирам, че ние имаме условие до 2016 г. да реализираме водната реформа и да финансираме проекти във водния сектор. Това,  по което работим в момента е да конкретизираме пътищата и начините за финансиране на тези проекти до окончателното реализиране на водната реформа“, поясни министър Михайлова.

По втората приоритетна ос „Отпадъци“ вниманието трябва да се фокусираме върху инсталации и технологии за разделно събиране, сепариране, оползотворяване на отпадъка и намaляване на количествата депонирани отпадъци. „Ангажиментите ни за изграждане на регионални депа едва ли могат да бъдат покрити  със средства от ОПОС. Те ще бъдат и национален ангажимент за тези, които не се изграждат с подкрепата на ОПОС  2007-2013.“, отбеляза Михайлова. 

Министърът сподели, че се предвижда за следващия вариант, който ще се представи пред ЕК да има нова приоритетна ос „Чистота на атмосферния въздух“ и допълни, че има необходимост от помощ и подкрепа за реализация на общинските проекти за чистота на атмосферния въздух, на които да се стъпи при разработването на новата ос.

„Амбицията ни е към  юли 2014 г. да сме в реални преговори по окончателен текст на оперативната програма, а към октомври тя да бъде факт“, каза в заключение министър Михайлова.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *