НовиниУслуги

ЕП търси „директор“ на Дирекция за финансови права и социални права на членовете и на Дирекция по бюджет и финансови служби

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 14 март 2014 г.,

Европейският парламент откри процедура по заемане на длъжността „директор“ на Дирекция за финансови права и социални права на членовете на ЕП и на Дирекция по бюджет и финансови служби. Процедурите за подбор целят разширяване на възможностите за избор на органа по назначаването. Те ще се проведат успоредно с вътрешната процедура и междуинституционалната процедура за заемане на длъжности.

Назначението се извършва за степен AD 14. Основното месечно възнаграждение е 13 216,49 евро. То се облага с общностен данък и се освобождава от национално данъчно облагане. Към него могат да бъдат прибавени някои надбавки при условията, предвидени в Правилника.

На директора ще бъде възложено изпълнението на следните задачи:
– осигуряване на доброто функциониране на голяма структурна единица от Генералния секретариат на Европейския парламент. Тя обхваща няколко отдела, които попадат в рамките на правомощията на Дирекцията;
– ръководство, развитие, мотивиране и координиране на екипи от служители; оптимизиране на използването на ресурсите на единицата при същевременно осигуряване на качеството на работата (организация, управление на човешки и бюджетни ресурси, новаторство и т.н.) в областта на неговата дейност;
– планиране на дейностите на Дирекцията (определяне на цели и стратегии); вземане на необходимите решения за постигане на набелязаните цели; оценка на изпълнението на услугите с цел гарантиране на тяхното качество;
– съветване на генералния директор, Генералния секретариат и членовете на Европейския парламент в областта на неговата дейност;
– сътрудничество с различните дирекции на Генералния секретариат; представяне на институцията и водене на преговори за сключване на договори или споразумения в областта на неговата дейност;
– ръководене и изпълнение на специфични проекти, които може да налагат поемането на финансова отговорност;
– упражняване на функцията на вторично оправомощен разпоредител с бюджетни кредити.

Процедурите са отворени за кандидати, които отговарят на следните общи условия към крайния срок за подаване на кандидатурите:
– да бъдат граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз;
– да се ползват от своите граждански права;
– да са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба;
– да притежават необходимите нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 14 март 2014 г., 17:00 ч. (брюкселско време).

Кандидатите трябва да изпратят единствено по електронна поща мотивационно писмо във формат pdf и автобиография във формат Europass на адрес EP-SENIOR-MANAGEMENT@ep.europa.eu

За дата и час на изпращане се приемат датата и часът на изпращане на съобщението по електронната поща.

Пълният текст на обявата може да намерите тук

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *