НовиниОбщини

Подпомагат малки общини по проекти за благоустрояване и инфраструктура

Финансирането е осигурено от държавния бюджет, по линия на Публичната инвестиционна програма “Растеж и устойчиво развитие на регионите”

Министерство на инвестиционното проектиране стартира процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост. Финансирането е осигурено от държавния бюджет, по линия на Публичната инвестиционна програма “Растеж и устойчиво развитие на регионите”. 

Процедурата е разделена на два компонента – Компонент 1 – Кандидатстване с готови инвестиционни проекти и Компонент 2 – Проектиране и изпълнение на проектни предложения. Общият размер на средствата по двата компонента на настоящата процедура е 4 900 000 лв. без ДДС (5 880 000 лв. с ДДС).

Допустими кандидати по процедура Компонент 1 – Кандидатстване с готови инвестиционни проекти са общините на територията на Република България, които могат да кандидатстват само с проекти, отнасящи се за намиращите се на територията им населени места с категории 4, 5, 6, 7 и 8 съгласно Категоризацията на населените места в Република България.

Кандидатстването по Компонент 2 на настоящата процедура се осъществява въз основа на проектни предложения без готови инвестиционни проекти или инвестиционни проекти на идейна фаза.

Планираната продължителност за изпълнение на проекта не може да надвишава 3 месеца.

Допустими дейности по настоящата процедура са:

1. Изграждане, рехабилитация, възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени площи, детски площадки и др., включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани, статуи, паметници и други др.;

2. Изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, включително свързани дейности, като поставяне на указателни знаци и др.;

3. Рехабилитация на улични мрежи, изграждане/обновяване на автоспирки;

4. Рехабилитация на ВиК мрежи;

5. Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и осъществяване на мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността, като поставяне на осветление на паркови площи, охранителни системи за наблюдение на обществени места и др.;

6. Мероприятия по обновяване и съхранение на исторически паметници и паметници на културата и обновяване/изграждане на туристически обекти и атракции, екопътеки и др.;

7. Обновяване на обществени сгради със социална значимост (социални домове и центрове за деца, хора в неравностойно положение и възрастни хора, здравни заведения, учебни и детски заведения, читалища, сгради на общински администрации, кметства и др.);

8. Създаване на достъпна архитектурна среда, включително подобряване на достъпа за хора с увреждания.

Всички проектни предложения по Компонент 1 трябва задължително да имат одобрен инвестиционен проект (технически или работен) и издадено разрешение за строеж.

Кандидатите, които желаят да участват с проектни предложения в настоящата процедура, трябва да направят това като използват Апликационната форма за Компонент 1, приложена към настоящите Насоки (Приложение А) и съответните приложения, публикувани на адрес http://www.mip.government.bg.

Крайният срок за получаване на проектните предложения е 28.03.2014 г., 17.00 ч.

Повече информация може да намерите на сайта на министерството.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *