Новини

ОПАК финансира Наръчник за извършване на външни оценки на качеството на вътрешния одит в публичния сектор

Целта на проекта е постигане на систематичен и дисциплиниран подход за извършване на външна оценка на качеството на одитната дейност в публичния сектор

Министърът на финансите утвърди Наръчник за извършване на външни оценки на качеството на вътрешния одит в публичния сектор. Той ще бъде публикуван и разпространен, така че да се ползва от всички структури на държавната администрация. Наръчникът е изработен по проект за подобряване на вътрешния одит в публичния сектор, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК). Проектът е реализиран с бюджет от 168 260 лв.

„Още през 2012 г. Управляващият орган на ОПАК реши да насочи усилията си към повишаване на капацитета на контролните органи в държавата. По този начин, от една страна, ще се подобри тяхното качество на работа, а от друга, ще се повиши и събираемостта на приходите”, каза ръководителят на ОПАК Моника Димитрова-Бийчър на закриващата конференция за отчитане на резултатите по проекта, изпълняван от дирекция „Вътрешен контрол” в Министерството на финансите. Ръководителят на ОПАК определи проекта като добра практика и изрази надежда, че подобни инициативи с хоризонтален характер ще бъдат надградени и през следващия програмен период, за да има устойчивост на резултатите. 

Според ръководителят на проектаСвилена Симеонова, занапред фокусът при извършването на вътрешен одит трябва да е върху качеството, като е добре да се има предвид подходът при одит на други държави членки като използване на софтуерни продукти за одитна дейност и уеб базирани наръчници; унифицирани бази данни; работни документи в електронен формат; кратки ясни доклади в табличен вид; кратки срокове за извършване на одит; прилагане на 4-степенна скала на оценка; засилена обратна връзка за изпълнението на препоръките от извършен вътрешен одит.

Целта на проекта е постигане на систематичен и дисциплиниран подход за извършване на външна оценка на качеството на одитната дейност в публичния сектор. За прилагане на практика на получените знания са извършени пилотни външни оценки на качеството на вътрешния одит в три организации от публичния сектор – две министерства и една община.  При проверките е използвана специално разработената по проекта методология. Изготвен е анализ на добри практики в областта на външните оценки на качеството и са обучени 60 вътрешни одитори.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *