НовиниУслуги

ДНСК ще повишвата квалификацията на служителите по европроект

До края на годината близо 130 служители ще преминат обучения по теми като стратегическо управление и разработване на публични политики, държавен протокол, организационно развитие, Доброто управление – отворена и прозрачна администрация

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) към Министерството на инвестиционното проектиране започна изпълнението на дейностите по проект „Повишаване на квалификацията на служителите на ДНСК за по-качествено изпълнение на служебните им задължения”. 

Проектът е на обща стойност от близо 90 000 лв. и се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК). Основната цел е подобряване на ефективността на работата на ДНСК чрез повишаване на квалификацията на служителите й при изпълнение на служебните им задължения.

До края на годината близо 130 служители ще преминат обучения по теми като стратегическо управление и разработване на публични политики, държавен  протокол, организационно развитие, Доброто управление – отворена и прозрачна администрация и др. В заниманията са включени и курсове по комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ на организациите. Съобразно функциите на ДНСК като основен държавен орган, който следи за законосъобразността на строителството, обученията предвиждат да бъдат разгледани актуални въпроси по последните промени в Закона за устройство на територията.

„Инвестицията в хората е съществен елемент в процеса на развитие на една организация. Със средствата по ОПАК ще бъдат финансирани общи и специализирани обучения за служителите на ДНСК, което ще допринесе за повишаване ефективността на извършваната от нея дейност”, посочи Моника Димитрова-Бийчър, Ръководител на Управляващия орган на ОПАК. Тя припомни, че ДНСК е основен орган по отношение на извършвания строителен надзор и коментира, че трябва да се засили контрола върху незаконното строителство, така че да не се допускат нарушения на Закона за устройство на територията.

„Много е важно да се насърчават усилията за подобряване на работата на различните звена от администрацията. ДНСК за първи път изпълнява проект по ОПАК и това е поредният успех предвид присъединяването на поредния нов бенефициент към програмата”, добави още тя.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *