Новини

EK ускорява мерките в борбата с младежката безработица

На специален семинар експерти на ЕК и на държавите членки ще ускорят планирането на мерките и практическото прилагане на инициативата за младежка заетост

На 11 юли в Брюксел ще се проведе специален семинар, организиран от Комисията, на който експерти на Европейската комисия и на държавите членки, за да ускорят планирането на мерките и практическото прилагане на инициативата за младежка заетост. Целта на семинара е да се работи съвместно за набелязването на мерки, финансирани по линия на инициативата за младежка заетост, така че всички отговарящи на условията държави членки да получат финансовите средства във възможно най-кратки срокове, съобщава Рапид.

Средствата по линия на инициативата за младежка заетост, програмирани заедно със средствата по Европейския социален фонд за периода 2014—2020 г., са предназначени за действия, насочени към младите хора на възраст под 25 години (или до 29 г. по преценка на държавите членки), които понастоящем не са заети с работа, образование или обучение, в регионите, в които равнището на младежката безработица е било над 25 % през 2012 г. В 20 държави членки съществуват такива региони, които могат да получат финансиране по линия на инициативата за младежка заетост. Чрез финансирането на възможности за работа, стаж, професионално обучение или продължаване на образованието инициативата за младежка заетост пряко подпомага прилагането на схемите за гаранция за младежта.

Финансирането може да бъде отпуснато за разходи, направени след 1 септември 2013 г

Съгласно регламентите, приети от Съвета на министрите на ЕС и Европейския парламент, Комисията първо трябва да одобри представените от националните органи оперативни програми с мерки, които да бъдат финансирани по линия на инициативата за младежка заетост. Досега Комисията е одобрила програмата на Франция и провежда заключителни обсъждания по проекта на оперативната програма на Италия. Други държави членки, в т.ч. България, Хърватия, Ирландия, Полша и Швеция също изпълняват проекти, които могат да бъдат финансирани по линия на инициативата за младежка заетост.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *