Новини

Държавата ще подпомага общините при обслужване на дълга им към фонд ФЛАГ

Средствата са в размер до 4 млн. лв. и са предвидени в Закона за държавния бюджет за тази година

Държавата ще оказва финансова подкрепа за общините за покриване на начислени през 2014 г. лихви и такси по обслужване на дълга им към ФЛАГ при изпълнение на проекти от европейските фондове. Средствата са в размер до 4 млн. лв. и са предвидени в Закона за държавния бюджет за тази година. Те ще се предоставят като целеви трансфери.

Това стана ясно по време на вчерашното заседание на правителството, на което то прие постановление, с което се определят условията, критериите и редът за финансово подпомагане на общините за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.

Предвижда се общините да се обединят в няколко групи с различна степен на подпомагане според интегрална оценка на кредитния им потенциал. Запазва се действалата и през 2013 г. методика за определяне на кредитния потенциал, предложена от НСОРБ. За нея се използват данните от отчетите за касовото изпълнение на общинските бюджети за периода 2011-2013 г. по три показателя – кредитен пул на един жител (показателен е за размера на общинските приходи на един жител); дял на собствените приходи от всички приходи; отношение на нетния оперативен остатък към всички приходи за местни дейности (формира се като разлика между повтарящите се текущи приходи и разходи). 
Диференцираният подход на подпомагане е съобразен с определената по методиката интегрална оценка за кредитния потенциал, както и по отношение на общините с население до 5000 жители.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *