Новини

МТСП отпуска 35 млн.лв за младежка заетост

Целта на процедурата е да се повиши конкурентоспособността на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване или обучение

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Младежка заетост”. 

Целта на процедурата е да се повиши конкурентоспособността на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване или обучение по време на работа, което ще улесни прехода от образование към заетост, а и едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели.

В процедурата на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ може да участва единствено Агенцията по заетостта, която изрично е посочена като конкретен бенефициент на помощта в Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и в критериите за избор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 35 000 000 лв.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/ и http://www.eufunds.bg/.

Краен срок за подаване на проектно предложение: 04 август 2014г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *