Новини

Повече хора от селските райони ще се възползват от финансовите услуги на кредитните кооперации

Предлага се увеличаване на обхвата на кредитираните дейности и структури от страна на взаимноспомагателните кредитни кооперации

Правителството направи промени в Постановление №343 за реда за продължаване на дейността на взаимноспомагателните кредитни кооперации на частни земеделски стопани. Те улесняват достъпа до финансов ресурс на живеещите и работещите в селските райони и създават предпоставки за разширяване на кръга от лица, занимаващи се със селскостопанско производство.

Предлага се увеличаване на обхвата на кредитираните дейности и структури от страна на взаимноспомагателните кредитни кооперации, като се дава възможност обект на кредитиране да са и дейности извън сферата на земеделие, развитие на селските райони, рибарство и аквакултури.

Таванът на средствата беше вдигнат от 40 000 на 200 000 лева, коментира вицепремиерът Даниела Бобева по време на заседание на Министерския съвет (МС). Според нея, с изменението се предвижда по-голяма прозрачност и отчетност.

“Първоначално кредитните кооперации са имали членска маса от около 6000 души, а към момента 13 500 семейства са член-кооператорите. Те са пряко ангажирани с производството на земеделска продукция и представляват микро- и семейни предприятия”, отбеляза вицепремиерът, цитирана от БТА.

По думите й в последния месец се договаря възможността Банката за развитие и Съюзът на кредитните кооперации да могат да съфинансират конкретни проекти, както и проекти, надхвърлящи сумата 200 000 лева. Това ще изпълни приоритета ни за насърчаване на малкия и средния бизнес в селското стопанство, отбеляза Бобева. 

Предвижда се още одитните ангажименти и финансово-контролни функции по отношение на дейността на кредитните кооперации да се извършват от единно контролно звено. В този смисъл се предлага прехвърляне на функциите на Одитния комитет към задълженията на Звеното за вътрешен одит в кооперативния съюз. Целта е да се намалят разходите за предоставяне на финансов ресурс от кредитните кооперации, като същевременно се гарантира надеждното извършване на контролните и одитни процедури.

С промените ще се даде възможност на повече хора, живеещи и работещи в селските райони, да се възползват от финансовите услуги на кредитните кооперации. Процедурата ще бъде по-облекчена и ще се гарантира чрез извършване на надежден вътрешен одит от контролните органи на кредитната кооперация.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *