Новини

Близо 7,9 млн. лв са заявени за възстановяване от ОПАК

Над 37,7 млн. лв са изплатени на бенефициенти по програмата от началото на годината

За първото шестмесечие на 2014 г. на бенефициентите по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) са изплатени над 37,7 млн. лв., като от началото на програмния период през 2007 г. са изплатени общо 227,2 млн. лв. Това представлява 64,2% от целия бюджет на ОПАК.

В същото време продължава процесът на засилена верификация, в резултат на което Управляващият орган на ОПАК пусна нов доклад за сертификация с искане за възстановяване на средства на стойност 7 898 330 лв., уточняват от програмата. Тази сума включва 126 броя искания за плащания от страна на бенефициентите и е верифицирана от експертите на ОПАК само за последния месец, а общо одобрените или верифицирани разходи, извършени от бенефициентите по ОПАК след 2007 г., към момента възлизат на близо 196,6 млн. лв. (55,6% от бюджета).

На 1 юли беше получен поредният транш по оперативната програма от Европейската комисия във връзка с одобрен Доклад по сертификация от месец юни. С това общо получените средства от ЕК за първото полугодие на 2014 г. са 13,5 млн. евро, като сумата надхвърля получените траншове по програмата през 2011 г. и 2012 г. и представлява 55% от възстановените от ЕК средства за 2013 г.

Анализът на УО на ОПАК показва, че благодарение на извършвания предварителен контрол се коригират значителен процент пропуски и грешки и се избягват нарушения при избора на ред и подготовката на документации за възлагане на обществените поръчки. Направен е анализ на рисковите проекти по програмата и те се мониторират ежедневно.

С цел минимизиране на риска от загуба на средства УО на ОПАК увеличи бюджета на процедура с бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14 с 12 млн. лева. По този начин могат да се финансират всички 147 проектни предложения, успешно преминали оценка на качество в рамките на процедурата.

От началото на годината са сключени договори за над 45,2 млн. лв., с което общо договорените средства по ОПАК възлизат на близо 376,7 млн. лв., или 106,5% от общия бюджет. По отношение на правилото N+2 за 2014 г. Управляващият орган на ОПАК счита, че няма да има загуба на средства на настоящата година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *