Новини

ОПАК ще финансира централни администрации с близо 3 млн. лева

Проектите са одобрени по приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация”

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет” предоставя 2 983 866 лв. за финансиране на 19 нови проектни предложения на централни администрации. Това стана ясно след като приключи работата на оценителните комисии по процедура по приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/14/1.1-08, за оптимизиране на структурата на звената на централната администрации и избягване на дублиращи се функции.

В срок до 15 работни дни от издаване на решенията УО на ОПАК ще уведоми писмено одобрените кандидати, като посочи какви документи и в какъв срок са длъжни да представят във връзка с подписването на договор. 

Шест от подадените общо 25 проектни предложения са в списъка с резервни проекти, които успешно са преминали оценката на качество, но на този етап не могат да бъдат финансирани поради изчерпване на средствата по процедурата. 

УО на ОПАК ще предложи на Комитета за наблюдение увеличение на бюджета по процедурата, за да могат да бъдат финансирани всички качествени проекти.

Списъкът с одобрените проекти може да видите тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *