Новини

Европейската комисия одобри Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2014-2020г.

Общият й бюджет е в размер на 48 678 823 евро

Европейската комисия одобри Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2014-2020г. Тя е една от общо дванадесетте програми за териториално сътрудничество, в които България ще участва през периода 2014-2020 г. и обхваща цялата територия на Европейския съюз (ЕС–28) плюс държавите – партньори Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн.

Основната мисия на Програмата за сътрудничество EСПОН 2020 в новия програмен период е да продължи консолидацията на европейската мрежа за наблюдение на територията чрез предоставянето и използването на сравними, систематични и надеждни териториални доказателства.

Структурите за управление са разположени на територията на  Великото Херцогство Люксембург. 

Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството е определена за Национален орган и Национално звено за контакт в Република България.

През новия програмен период програмата ще съдържа две приоритетни оси: приоритетна ос 1 „Териториални доказателства, трансфер, наблюдение, инструменти“, основаваща се на тематична цел 11 „Повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична администрация“ и приоритетна ос 2 „Техническа помощ“. Наред с това, се предвижда програмата косвено да подкрепи всички единадесет тематични цели, обхващащи приоритетите на Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Общият й бюджет е в размер на 48 678 823 евро.

Като страна член на Европейския съюз от 01.01.2007 г. Република България участва за първи път в Оперативна програма ЕСПОН в програмния период 2007 -2013 г. Основната цел на програмата ЕСПОН 2007-2013 г. е да окаже подкрепа при разработването на политики по отношение на целта за териториално сближаване и хармонично развитие на европейската територия. В периода 2007-2013 г. са обявени 11 покани за набиране на проектни предложения, като са одобрени за финансиране общо 80 проекта. Проектни партньори от българска страна, като Географски институт на БАН, Съюз на архитектите в България, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и други взеха участие в реализацията на съвместни проекти и инициативи.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *