Новини

ЕК отправя покана за изразяване на интерес за научни работници

Договорно наетите научни работници ще изпълняват съответните задължения под контрола на старши учен като членове на изследователски екип

Европейската комисия открива отворена процедура за подбор с цел създаване на база данни с имената на кандидати, от която да бъде набиран договорно нает персонал. В рамките на тази нова система Комисията ще публикува покани за заявяване на интерес за различни профили и функционални групи според своите нужди. 

Първата покана за изразяване на интерес има за цел да създаде база данни с кандидати, от която да бъде набиран договорно нает персонал от функционална група IV за осигуряване на допълнителен капацитет в научноизследователската област в рамките на Комисията, и в частност в Съвместния изследователски център (JRC). Съвместният изследователски център (JRC) ще организира процедурата за подбор.

Договорно наетите научни работници ще изпълняват съответните задължения под контрола на старши учен като членове на изследователски екип. Задълженията могат да включват работа по въпроси, свързани например с:

– работа в лаборатория;

– моделиране и симулация;

– разработване на софтуер;

– анализ на политиката;

Задълженията на одобрените ще бъдат ( те представляват опростени варианти на общите длъжностни характеристики, които ще бъдат ползвани за съставяне на договорите)

– проектиране и извършване на научни и технически изследвания, експерименти;
– осигуряване на най-актуална научна информация и данни с цел подпомагане на европейските научноизследователски програми;
– предоставяне на солидна научна основа в подкрепа на изготвянето на политики;
– съставяне, публикуване и представяне на научни доклади, статии и доклади за конференции;
– помощни дейности, свързани с управлението и последващи действия във връзка с използването и разпространението на резултатите;
– подпомагане на всички дейности, свързани с надзора на добрите производствени, лабораторни и клинични практики;
– поддържане на контакти с националните и регионалните органи в Европейския съюз, които се занимават с научноизследователска дейност;
– участие в комисии за оценка на изследователски проекти;
– набелязване на експерти и членове на комисии в областта на научните изследвания.

Кандидатът трябва да бъде гражданин на една от държавите — членки на Европейския съюз, или гражданин на една от асоциираните държави по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, да се ползва с пълния обем граждански права, да е изпълнил задълженията, наложени от законите на страната на произход, във връзка с военната служба; да притежава необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения. 

Образователното му ниво трябва съответства на пълен цикъл университетско обучение с продължителност най-малко три години, удостоверено с диплома за завършено образование, и най-малко пет години професионален опит  или диплома за докторска степен в подходяща за целта област. Кандидатите, които все още не са защитили дисертационния си труд за докторска степен, могат да се кандидатират при условие, че към момента, когато бъдат поканени за тест/тестове и събеседване, са получили дипломата си за докторска степен.

Пълният текст на поканата може да намерите тук

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *