Новини

Покана за представяне на предложения за Подкрепа за развитието на видеоигри

Краен срок за изпращане на кандидатурите е 26.3.2015 г.

Програма „Творческа Европа“ (2014—2020 г.), подпрограма „МЕДИА“ отправя покана за представяне на предложения за Подкрепа за развитието на видеоигри. 

Настоящата покана е насочена към европейски дружества за видеоигри, чиито дейности допринасят за постигането на горепосочените цели, и по-специално към европейски дружества за производство на видеоигри, които са законно учредени от най-малко 12 месеца и могат да демонстрират доказан опит.

Допускат се заявления за кандидатстване от юридически лица, установени в държава, попадаща в някоя от долуизброените категории, при условие че са спазени всички условия по член 8 от Регламента за създаване на програма „Творческа Европа“:

държавите членки на ЕС;

държавите в процес на присъединяване, държавите кандидатки и потенциалните държави кандидатки, ползващи се от предприсъединителна стратегия, в съответствие с общите принципи и общите условия и процедури за участието на тези държави в програмите на Съюза, установени в съответните рамкови споразумения, решенията на Съвета за асоцииране или други подобни споразумения;

държавите от ЕАСТ, които са членки на ЕИП, в съответствие с разпоредбите на Споразумението за ЕИП;

Конфедерация Швейцария, въз основанадвустранно споразумение,което следва да бъде сключено с тазидържава;

държавите, включени в европейската политика за съседство, в съответствие с процедурите, установени с тези държави съгласно рамковите споразумения, в които се предвижда тяхното участие в програмите на Европейския съюз.

Допустими за финансиране са само дейностите, свързани с етапа на разработване на описателни и разказвателни видеоигри, независимо от платформата и очаквания метод на разпространение. Във всички случаи видеоиграта трябва да бъде предназначена за търговска експлоатация.

Общият наличен бюджет по програмата възлиза на 2,5 млн. евро. Финансовата помощ, която се предоставя, е субсидия.

Помощта е в размер от 10 000 ЕUR до 150 000 ЕUR за концепция и разработване на проект на видеоигра (дейностите до момента, когато концепцията води до действащ прототип или пробна версия).

Предоставената финансова подкрепа не може във всички случаи да надхвърля 50 % от общите допустими разходи, посочени от заявителя.

Краен срок за изпращане на кандидатурите е 26.3.2015 г. в 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Пълният текст на обявата може да видите тук

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *