Новини

Бизнесът няма знания за дуалната система за образование у нас

22% от предприятията и над 4% от професионалните гимназии изобщо не са запознати с тази система

Малко над 18% от работодателите и към 32% от средните професионални училища са информирани за дуалното образование. Това показват резултатите от анкетно проучване на БСК за потребностите и нагласите за въвеждане на дуално обучение в България, проведено през пролетта на тази година сред собственици и мениджъри на предприятия, от една страна, и педагогическия персонал на професионалните гимназии – от друга. В анкетата са участвали 120 професионални гимназии от 11 области в България и 207 работодатели.

Според данните от проучването 22% от предприятията и над 4% от професионалните гимназии изобщо не са запознати с тази система. Изводът: бизнесът и образованието все още не са готови да реализират на практика обучението чрез работа.

Педагозите са доста скептични към скорошното въвеждане на обучението чрез работа. Две трети от тях посочват като основна пречка за това незаинтересоваността на работодателите. Почти толкова очакват проблеми с финансирането на тази нова образователна форма. Повече от половината виждат дефицити в нормативната уредба. Почти всеки втори е песимист поради липса на мотивация у учениците, посочи Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите в БСК.

Мениджърите поставят акцент върху недостатъците в нормативната уредба и липсата на мотивация сред младите хора. Тревожат ги също финансовите проблеми и липсата на опит при въвеждането на дуалното обучение. Едва 23% от работодателите обаче смятат, че бизнесът не е заинтересован.

Резултатите от анкетното проучване очертават няколко основни тенденции и изводи:

– Задълбочава се диспропорцията между търсене и предлагане на квалификация на пазара на труда. Работодателите изпитват сериозни затруднения с намирането на специалисти със средно образование и квалификация. Изследването откроява над 200 дефицитни професии и длъжности. Това са ниско квалифицирани и квалифицирани работници, техници, монтьори, оператори на машини и съоръжения и др. Най-остър недостиг има в строителството, химическата промишленост, металургията, машиностроенето, информационните технологии, енергетиката, транспорта, хранително-вкусовата и питейната промишленост, мебелната промишленост, търговията, туризма. Всеки втори работодател е неудовлетворен от нивото на общите бизнес познания, техническите и технологичните знания и неуменията за работа с конкретни машини, съоръжения, инструменти и прибори за измерване. Всеки втори или трети работодател твърди, че на младите специалисти липсват основни меки умения, като трудова и технологична дисциплина (47.3%); отговорност и ангажираност (37.2%); желание за продължаващо професионално усъвършенстване (35%); организираност и лична ефективност (34%).

– Въвеждането на дуалното обучение изисква целенасочена подготовка в предприятията и обезпечаване на специфични условия за обучение чрез работа. Най-важното според 82% от анкетираните работодатели е осигуряването на квалифицирани наставници, които да провеждат практическото обучение на работното място. Работодателите (97%) и педагозите (92%) са единодушни, че предприятията трябва да участват в изготвянето на учебните планове и програми, по които да се извършва дуалното обучение. Това налага специфични форми на взаимоотношения между професионалните гимназии и предприятията, както и промяна в нормативните и методическите изисквания. Анкетираните работодатели си дават ясна сметка за допълнителните разходи и ресурси, които трябва да вложат в организацията и провеждането на дуалното обучение. В тази връзка те очакват държавата да стимулира старта на процеса, като финансира основните възнаграждения на обучаващите се чрез работа (73%), разходите за осигуровки на обучаващите се (41%) и като предостави данъчни облекчения за предприятията, включили се в системата за дуално обучение (41%)

– Необходима е широка разяснителна кампания за положителните елементи в дуалното обучение, убедени са и двете страни, участвали в проучването. БСК предлага да се предоставя предварителна информация на родителите и децата за състоянието и перспективите на предприятията, участващи в системата; да се публикуват в интернет списъци на предприятията и търсените от тях професии. Полезно е да бъдат изградени областни и национален портал с информация за действащите фирми, кадровата им обезпеченост и прогнозна потребност от технически кадри за период от поне 5 години напред. Важно е да се въведе кариерно ориентиране на децата още от първи клас. Настоява се също за създаване на ясна и ефективна система за кариерно развитие на учениците в бъдеще с цел повишаване на тяхната мотивация за усвояване на съответната професия

– Работодатели и педагози смятат, че е добре въвеждането на дуалното обучение да стартира пилотно само с професии и специалности, за които има условия в дадения регион. Категорично се настоява за прекратяване на тенденцията на закриване на паралелки и професионални гимназии, както и за въвеждане на защитени от държавата професии.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *