Новини

МТСП организира информационни дни по две схеми на новата ОПРЧР

Ще бъдат представени схема “Активни” и “Ново работно място 2015”

Във връзка със старта на схемите „Активни” и „Ново работно място 2015″по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОПРЧР 2014-2020, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” към Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган, организира провеждането на информационни дни за представяне на насоките за кандидатстване. 

Ето и график на информационните дни:
– 1 юли 2015 10:00-16:00 ч. гр. Варна хотел Голдън Тюлип, зала Дали бул. Христо Ботев № 3А
– 3 юли 2015 10:00-16:00 ч. гр. Велико Търново Меридиан хотел Болярски, зала Калоян ул. Стефан Стамболов № 53 А
– 7 юли 2015 10:00-16:00 ч. гр. Бургас хотел България, зала Компас ул. Александровска № 21
– 9 юли 2015 10:00-16:00 ч. гр. Пловдив хотел Империал Пловдив&Спа, зала Бална ул. Лев Толстой № 6/ул. Арх. Камен Петков 1А
– 13 юли 2015 10:00-16:00 ч. гр. София хотел Бест Уестърн Експо, зала Еспланада Бул. Цариградско Шосе № 149 Метро станция „Цариградско шосе”   

Целта на схема “Активни” е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в Агенция по заетостта. Операцията ще бъде насочена към идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни младежи от целевата група, с последващи дейности за включване в заетост, обучение или връщане в образование. 

Допустими кандидати: Неправителствени организации; организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; центрове за информация и професионално ориентиране; центрове за професионално обучение; неправителствени организации; социални партньори; общини и райони на общини, работодатели.

Размер на БФП на проект: мин. 200 000 лв.; макс. 391 166 лв.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
– 1. Дейности за идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 г. възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда.
2. Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа.
3. Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности в областите чуждоезиково обучение и дигитална компетентност – само във връзка с конкретна възможност за наемане на работа след обучението.
4. Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 6 месеца.  

Схема “Ново работно място” има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Поставя се акцент върху интеграцията на уязвимите групи на пазара на труда.
Допустими кандидати: работодатели
Размер на БФП на проект: мин. 50 000 лв.; макс. 391 166 лв.
Допустими дейности:
1. Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца – задължителна.
2. Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица.
3. Предоставяне на обучение по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2„Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” на вече наетите по проекта лица.
4. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места.
5. Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост.
6. Осигуряване на наставник за хората с увреждания. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група.
6.1. Други дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с увреждания.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *