Новини

Покана за предложения за европейската мрежа на Cedefop за професионално образование и обучение

Поканата има за цел да избере по един кандидат от Финландия, Гърция, Унгария, Исландия и Малта, с който Сеdefop ще сключи четиригодишно рамково споразумение за партньорство

В Официалния вестник на ЕС е публикувана открита покана за представяне на предложения в рамките на Европейската мрежа на Сеdefop за информация относно професионалното образование и обучение (ПОО).

С оглед установяване на Европейска мрежа за информация относно ПОО – ReferNet поканата има за цел да избере по един кандидат от Финландия, Гърция, Унгария, Исландия и Малта, с който Сеdefop ще сключи четиригодишно рамково споразумение за партньорство. Също така поканата цели и сключване с всеки успешен кандидат на конкретно споразумение за безвъзмездна помощ за работен план, който да бъде изпълнен през 2016 г.

ReferNet е Европейската мрежа на Cedefop за информация относно ПОО. Мисията, отредена на ReferNet, е да подкрепя Cedefop чрез докладване за национални системи и политики за развитие на ПОО и чрез повишаване на публичността на ПОО и на продуктите на Cedefop. Тя включва 30 членове, известни като национални партньори на ReferNet, от държавите – членки на ЕС, Исландия и Норвегия. Националните партньори на ReferNet са ключови институции, свързани с ПОО или с политиките в областта на пазара на труда в страната, която те представляват.

Рамковите споразумения за партньорство се прилагат чрез конкретни годишни споразумения за безвъзмездна помощ. Поради това кандидатите трябва да представят не само предложение за 4-годишното рамково споразумение (което, ако бъде успешно ще доведе до подписване на Рамково споразумение за сътрудничество за периода 2016-2019 г.), но също така и кандидатура за безвъзмездна помощ по поканата от 2016 г. (която може да доведе до подписването на конкретно споразумение за безвъзмездна помощ за 2016 г.).

Прогнозният бюджет, предвиден за четиригодишния срок на рамковите споразумения за партньорство, възлиза на 4 000 000 евро съгласно решенията на бюджетния орган.

Общият предвиден бюджет за Годишния работен план за 2016 г. (продължителност на проекта: 12 месеца) е 980 000 евро за 30-те партньори (от 28-те държави-членки на ЕС, Исландия и Норвегия).

Безвъзмездната помощ варира в зависимост от населението на държавата и се отпуска за реализирането на годишен работен план. Общият предвиден бюджет за годишния работен план за 2016 г. ще се разпредели на основата на три групи държави според населението на държавата:

Група 1: Хърватия, Кипър, Естония, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Словения и Исландия. Максимална сума на безвъзмездната помощ: 23 615 евро.

Група 2: Австрия, Белгия, България, Чешка република, Дания, Финландия, Гърция, Унгария, Ирландия, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словашка република, Швеция и Норвегия. Максимална сума на безвъзмездната помощ: 33 625 евро.

Група 3: Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Обединеното кралство. Максимална сума на безвъзмездната помощ: 43 620 евро.

За да бъдат допуснати до участие, кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

– да бъдат публична или частна организация със статут на юридическо лице и правосубектност (следователно физически лица не могат да кандидатстват).
– да са регистрирани в държава, където безвъзмездната помощ се прилага, т.е. в една от следните групи държави: Финландия, Гърция, Унгария, Исландия и Малта.

Заявленията за рамковото споразумение за партньорство и работния план за 2016 трябва да бъдат изпратени най-късно до 2 декември 2015 г.

Подробните спецификации към поканата, формулярът за заявление и приложенията към него могат да бъдат намерени на интернет страницата на Cedefop от 4 ноември 2015 г.

Заявленията трябва да са съобразени с изискванията, посочени в пълния текст на поканата, както и да са подадени на предоставените официални формуляри.

Оценката на предложенията ще се извършва въз основа на принципите на прозрачност и равно третиране.

Всички подадени заявления се оценяват от комисия от експерти съгласно критериите за допустимост, изключване, подбор и възлагане, определени в пълния текст на поканата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *