Новини

Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 е инвестирал 11,5 млн. евро в зелени проекти

Реализирани са 32 проекта за озеленяване на бизнеса в България

„Иновации в зелената индустрия“ в България  е програмна област в рамките на  Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 (Norway Grants) и допринася за намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство (ЕИП ) и задълбочаване на двустранните взаимоотношения между България и Норвегия. 

Целта на програмата е  подобряване на конкурентоспособността на т. нар. „зелени” предприятия, което включва подобряване екологосъобразността на съществуващите предприятия и насърчаване на зелените иновации и предприемачеството. Реализацията на бизнес възможности  за по-зелена eвропейска икономика е друг не по-малко важен резултат от изпълнението ѝ. 

11,5 милиона евро са одобрени за изпълнението на 32 проекта за озеленяване на бизнеса в България. Дейностите по проектите са основно разработване, внедряване, инвестиции и обучение, свързани с екологични  технологии; иновативни екологосъобразни продукти и услуги;  намаляване и повторно използване на отпадъците; инициативи, свързани с енергийната ефективност и по-широко използване на възобновяеми енергийни източници в бизнес операции, както и повишаване на ефективността на ресурсите чрез системи и процеси на иновации.

Срокът за изпълнение на проектите е 30 април 2016. 

Програмен оператор е държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия”.

Някои от проектите, спечелили субсидии по програмата, които могат да се похвалят с резултати по своите дейности:

1. Черкезов ООД, който цели да повиши конкурентоспособността си чрез пречистване на отпадни води. Предмет на дейност на фирма Черкезов ООД е изработка на изделия от мрамор, варовик и гранит. Производствената  база се намира  в с. Струмяни, област Благоевград. Продукцията се изнася основно  Гърция, Македония, Косово, Сърбия и Австрия.

2. Хайтек ООД е създадена през 2006 г. и основната ѝ дейност е била в ИТ сектора. От края на март 2014 г. фирмата започва да се занимава с производство на изделия от дървен материал, корк, слама и материали за плетене. Седалището на компанията е базирано в София и производствените помещения са в село Давидково, община Баните, област Смолян, Южен централен район на България. Проектът има за цел да бъде въведена нова екологична технология за производство на био гориво, посредством преработката на отпадъчен дървесен материал и биомаса. 

3. ИнтерКонсулт България  ООД е водеща българска софтуерна и консултантска компания, с повече от 15 години опит на пазара. Компанията предоставя високо-качествени услуги в областта на ИТ консултиране, софтуерен дизайн и развойна дейност, поддръжка и обучение на крайни клиенти. С помощта на Програма „Иновации в зелената индустрия“ компанията разработи централизирана система за производствена поддръжка базирана на състоянието “Зелен Монитор”, която е те свързана с въвеждане на модерни софтуерни технологии за постигане на по-ефективна и ефикасна поддръжка на производствените машини, при намаляване на вредното влияние върху околната среда. 

4. Сред бенефициентите на програмата е и Държавно предприятие  ”Фонд затворно дело”. 

Целта на неговия проект е създаване на зелен производствен цех, изграден на мястото за лишени от свобода в София  за производство на панелни слънчеви колектори – черни, селективни и вакуумно тръбни колектори и водни отоплителни устройства за екологично чисто производство на топлинна енергия и топла вода.  Проектът е иновативен на фирмено ниво за въвеждане на нови, зелени производствен процес и продукт. Чрез проекта лишените от свобода ще придобият нови умения, което ще им даде възможност за реализация в бъдеще.

5. Фондация за биологично земеделие “Биоселена” е българска неправителствена организация и основната и цел е развитие и подпомагане на биологичното и устойчиво земеделие, опазване на биоразнообразието и околната среда. Фондацията е учредена през 1997 г. от Научен институт по биологично земеделие (FIBL) – Швейцария.Основната цел на нейния проект, Енергийна ефективност и по-качествено мляко за България, е намаляване на потреблението на енергия в малките  ферми за производство на мляко  чрез обучение и инсталиране на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в избрани ферми.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *