Новини

България е сред страните с най-много неправомерно раздадени средства по програми на ЕС

В България, Гърция, Испания, Румъния и Словакия нивата на усвояване на европарите е значително под средното за Европейския съюз

Най-много неправомерно раздадени европари има по програмите за „Икономическо, социално и териториално сближаване”, от които се ползват новите членове като България. Toва се казва в доклада на одиторите на ЕС за 2014 година. Сметната палата на ЕС предупреди, че нередностите при обществените поръчки в България забавят усвояването на еврофондове.

5,7% от разходите изобщо не е следвало да бъдат направени, защото парите не са използвани в пълно съответствие с правилата на ЕС, съобщава Кросс. 

Председателят на Европейската сметна палата Витор Калдейра представя основните моменти пред депутатите от комисията по бюджетен контрол в Европарламента в Брюксел.

Докладваният общ процент на усвояване на средствата все още е твърде нисък, за да се очаква, че всички ще бъдат използвани, пише в доклада. Особени проблеми са констатирани в пет държави – България, Гърция, Испания, Румъния и Словакия, където нивата на усвояване на европарите е значително под средното за Европейския съюз. В четири от тези страни общият размер на средствата, които все още не са заявени за плащане от бюджета на Съюза, варират на 15 или повече процента от техните годишни държавни разходи.

Неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки е установено в България и още седем държави. Шест на сто от изчисления процент грешки са свързани с нередовни процедури за договаряне на търговете.

България е дадена като пример за лоша практика да се плащат пари по програми в земеделието на фирми, които не са отговаряли на изискванията. Става дума за мярката „добавяне на стойност” към земеделските и горските продукти, където според одиторите финансирането не е било конкретно насочено. Въпреки че критериите за подбор са били определени, те не са били използвани за насочване на подпомагането, тъй като наличният бюджет е бил достатъчен, за да се финансират всички допустими проекти. Така са платени пари, които надвишават нуждите.

Евросъюзът трябва да се справи с финансовото изоставане в различни области, за да освободи средства, които да могат да бъдат използвани другаде, където са най-необходими, каза пред евродепутатите в Бюджетната комисия, председателят на Сметната палата на Европейския съюз Витор Калдейра. Сметната палата предупреждава в доклада си, че не всички предвидени средства до края на този финансов период ще бъдат употребени по предназначение:

Призоваваме ЕК да използва изцяло контролните си правомощия, за да възстанови повече от неправомерно похарчените средства, каза Калдейра.

Сметната палата препоръча на Комисията да заложи конкретни цели с измерими резултати, които се очаква да бъдат постигнати от всяко правителство чрез отпуснатото финансиране.

Всяка година Европейската сметна палата извършва одит на приходите и разходите от бюджета на ЕС. Общият размер през 2014 г. възлиза на 142,5 млрд. евро, или около 300 евро на всеки гражданин.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *