НовиниФинанси

Чуждите инвестиции в България намаляват с 33% към август на годишна база

Най-големите нетни преки инвестиции в страната са от Холандия, Люксембург и Великобритания

Преките инвестиции в България през първите осем месеца на годината намаляват с 33,3% на годишна база до 988,5 млн. евро, показват предварителните данни на Българска народна банка (БНБ).

В цифрово изражение понижението е с 493,6 млн. евро спрямо периода януари – август 2015 г., когато инвестициите в страната са били в размер на 1,482 млрд. евро.

Само през август преките инвестиции в страната намаляват на месечна база с 3,7 млн. евро спрямо ръст от 323,9 млн. евро през същия месец на 2015 г.

Трябва да се има предвид, че с отчета за септември 2016 г. ще бъдат направени ревизии на данните за юли – август 2016 г. Данните за 2015 г. и 2016 г. подлежат на ревизия с годишните данни на НСИ и допълнително постъпили отчети на предприятията с чуждестранно участие.

Дяловият капитал възлиза на 221,9 млн. евро за януари – август 2016 г. Той е по-нисък с 806,2 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през януари – август 2015 г. (1,028 млрд. евро).

Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са в размер на 51,9 млн. евро, при 40,9 млн. евро за януари – август 2015 г.

По страни най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Швейцария (22,7 млн. евро, 43,8% от общия размер за януари – август 2016 г.), Норвегия (6,1 млн. евро, 11,8% от общия размер за периода) и Русия (5,6 млн. евро, 10,7% от общия размер).

Реинвестираната печалба възлиза на 376,4 млн. евро за януари – август 2016 г., при 556,4 млн. евро за същия период на 2015 г. За януари – август 2016 г. подстатия “Дългови инструменти”, отразяваща промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити, е положителна в размер на 390,1 млн. евро, при отрицателна стойност от 102,5 млн. евро за януари – август 2015 г.

Най-големите нетни преки инвестиции в страната за януари – август 2016 г. са от Холандия (179,6 млн. евро, 18,2% от общия размер за периода), Люксембург (145,9 млн. евро, 14,8%) и Великобритания (126,7 млн. евро, 12,8%).

По предварителни данни преките инвестиции на България в чужбина за първите осем месеца от годината нарастват със 118,4 млн. евро, при увеличение от 21,3 млн. евро за същия период на миналата година. През август 2016 г. те нарастват с 25,6 млн. евро при увеличение от 9,2 млн. евро за август 2015 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *