НовиниОколна среда

Публикуваха за обществено обсъждане проекто-наредба за разделното събиране и третирането на биоотпадъците

С проекта ще се облекчават местните власти и регионалните сдружения

Проект на Наредба за разделно събиране и третиране на биоотпадъците е публикуван за обществено обсъждане на сайта на МОСВ. Тя обединява приетите през 2013 г. Наредба за третиране на биоотпадъците и Наредба за разделно събиране на биоотпадъците.

С новата наредба, според еко-ведомството, се опростява редът за отчитане на изпълнението на целите за рециклиране и подготовка за повторна употреба на битовите отпадъци и количеството на депонираните биоразградими отпадъци. От общините вече не се изисква предоставяне на доклади в МОСВ. Така се облекчават местните власти и регионалните сдружения, защото отпадат задълженията им за обобщаване на данни и изготвяне на доклади на общинско и регионално ниво. Изчисляването на изпълнението на целите ще се извършва от Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС).

В новата наредба са регламентирани и задълженията към общините за прилагане на системи за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъците. Разписани са основните критерии за третиране на биоотпадъците, включително изискванията за качество на компоста, ферментационния продукт, органичния почвен подобрител и стабилизираната органична фракция от механично-биологична третиране. Определени са условията, при които компостът и ферментационният продукт престават да бъдат отпадък и могат да бъдат пуснати свободно на пазара.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *