post

Водещата глобална компания за комуникационен маркетинг Edelman разпространи резултатите от годишното си проучване на доверието Edelman Trust Barometer 2019. Те разкриват дълбоки промени в нивата на доверие в света, като „моят работодател“ (75%) се превръща в институцията с най-голямо доверие и е значително по-напред от неправителствения сектор (57%), бизнеса (56%), правителството (48%) и медиите (47%).

„През последното десетилетие се наблюдава загуба на вяра в традиционните авторитети и институции. Съвсем неотдавна хората загубиха доверие в социалните платформи, които досега бяха катализатор за доверието в човекът като мен. Тези развития карат хората да насочат доверието си към взаимоотношенията, които са под техен контрол, най-вече с техните работодатели“, казва Ричард Еделман, президент и главен изпълнителен директор на Edelman.

Преходът към локализиране на доверието се извършва на фона на най-голямата в историята на проучването досега разлика в доверието (16 пункта) между информирана публика (65%)* и масовите потребители (49%). Разликата се дължи на рекордния ръст в доверието сред информираната публика в развитите пазари, докато доверието на масовите потребители остава без съществена промяна. Наблюдава се сериозна разлика в доверието в развитите пазари – Великобритания (24 пункта), Канада (20 пункта), Франция (18 пункта), САЩ (13 пункта), която тази година обхваща и развиващи се страни като Индия (17 пункта) и Китай (12 пункта).

Неравенство в доверието се наблюдава и между половете. Разликата на някои развити пазари като Германия и САЩ е двуцифрена – съответно 12 и 11 пункта. Това се дължи на по-ниското доверие на жените към бизнеса.

Нараства песимизмът за бъдещето, като само един от трима респонденти от масовите потребители в развитите страни вярва, че семейството му ще бъде по-добре през следващите пет години. Сред масовите потребители само един от петима вярва, че системата работи за тях, а 70% желаят промяна. И въпреки че в икономиката преобладава високата заетост на работната сила, страхът от загуба на работни места остава висок сред населението като цяло. На всеки двама души и половина, които казват, че темпът на иновации е твърде бърз, има само един анкетиран потребител, който вярва, че този темп е твърде бавен.

„Различните нива на доверие между масовите потребители и информираната публика и песимизмът за бъдещето сигнализират за продължаващ разпад в структурата на обществото. Макар че не всички излизат на улиците, данните показват защо движения като протестите на жълтите жилетки във Франция, маршовете на жените в Индия и стачките на служители в някои големи технологични компании биха могли да станат масов феномен“, смята Стивън Кехоу, председател на направление „Репутация“ в Edelman.

Страховете в хората предизвикват силно желание за промяна и достоверна информация, която води до безпрецедентно увеличаване с 22 пункта до 72% на медийното потребление и споделяне на новини и информация. Доверието в традиционните медии (65%) и търсачките (65%), бележи най-висок резултат в историята на проучването поради големия ръст на развитите пазари. Обратно, доверието в социалните медии (43%) остава ниско, особено в някои развити региони, където се очертават огромни разлики в доверието между традиционните и социалните медии – 31 пункта разлика в САЩ и Канада, 26 пункта – в Европа.

Хората очакват главните изпълнителни директори да бъдат двигател на промяната. Повече от три четвърти (76%) заявяват, че искат ръководителите им да се заемат с промяната, вместо да чакат правителството да я осъществи. Седемдесет и три процента посочват, че бизнесът може едновременно да предприеме действия за увеличаване на печалбите и за подобряване на икономическите и социалните условия в общностите, в които работи. Служителите очакват работодателите активно да се присъединят към тях в защитата на социално значими въпроси (67%). Компаниите, които го правят, са възнаградени с по-голяма ангажираност (83%), застъпничество (78%) и лоялност (74%) от страна на техните служители.

„Наблюдаваме появата на нов вид взаимоотношения между служители и работодател, които в Edelman наричаме „доверие на работното място“. Те се основават на четири конкретни действия, които компаниите предприемат. На първо място е да са „двигател на промяната“ или да поставят на смели предизвикателства пред бизнеса, които привличат социално ориентирани служители и се превръщат в основни бизнес цели. Второ, да „овластяват служителите“ като ги информират по актуални въпроси и им дават възможност да вземат отношение. На трето място „грижа на местно ниво“ чрез позитивно въздействие върху общностите, където компанията работи. Накрая „лидерство на главния изпълнителен директор“, който се изказва по общественозначими теми. Умните компании ще се вслушат в съвета ни за изграждане на доверие отвътре навън, като започнат именно от служителите“, допълва Ричард Еделман.

Други основни изводи от Edelman Trust Barometer 2019:

Доверието се повишава в 12 от 15 бизнес сектора. Технологиите (78%) остават секторът с най-високо доверие, следвани от производството (70%) и автомобилната индустрия (70%), които отбелязват най-голям ръст със седем процентни пункта. Финансовите услуги, които бележат ръст от два процентни пункта до 57%, отново са секторът с най-ниско доверие в света.

  • Компаниите, базирани в Швейцария (71%), Германия (71%), Канада (70%) и Япония (69%) се ползват с най-голямо доверие. С най-ниско доверие са компании от Мексико (36%), Индия (40%), Бразилия (40%) и Китай (41%).
  • Повече жените (увеличение от 22 процентни пункта), отколкото мъжете ( ръст от 20 процентни пункта) от информираната публика споделят новини и информация през изминалата година.
  • Седемдесет и един процента от служителите смятат, че е изключително важно техният главен изпълнителен директор да откликва на предизвикателствата в днешно време.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *