post

Фондът “Научни изследвания” (ФНИ) към Министерство на образованието и науката отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по програмата FLAG-ERA (www.flagera.eu).

Основните цели на програмата са насочени към подкрепа на транснационални научно-изследователски проекти в областта на бъдещите и нововъзникващите технологии, съобщиха от фонда.

Български екипи могат да участват като партньори в създаването на международни консорциуми за кандидатстване с проектни предложения в тематичните направления – Graphene (Графен) – фундаментални изследвания, и Human Brain Project (Проект “Човешки мозък”) – фундаментални изследвания.

В конкурса могат да участват висши училища и научни организации, акредитирани по Закона за висшето образование за обучение в образователната и научна степен “доктор”.

В обявения конкурс Фондът “Научни изследвания” участва като съфинансираща организация.

Бюджетът от страна на ФНИ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 195 583 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до два проекта с българско участие.

Максималната сума за един проект е до 97 791,50 лв., а срокът на изпълнение е три години.

Фондът “Научни изследвания” ще приема проектни предложения, подготвени в една от двете обявени тематични области, съгласно следните срокове: срок за подаване на кратки проектни предложения /pre-proposal phase/ до 19 февруари 2019 г., и срок за подаване на пълни проектни предложения (full proposal phase) – юни 2019 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *