post

Дейностите по финансово отчитане представляват неразделна част от съществуването на предприятието, независимо от неговата големина и сфера на дейност. На практика, няма предприятие, което да не е задължено да осъществява текуща счетоводна отчетност, тъй като въз основа на текущите счетоводни записи се преминава към задължителното финансово отчитане в определените от закона срокове. Не всеки обаче би могъл да изготвя изискуемите от закона финансови отчети на предприятията.

Законът за счетоводството изрично определя оправомощените лица, които могат да осъществяват финансово отчитане

Междинни финансови отчети, годишни отчети и консолидирани отчети (изготвят се от големи предприятия-майки) могат да бъдат изготвени от:

  • счетоводни предприятия;

  • физически лица, които са в трудови, служебни или облигационни отношения с отчитащото се предприятие.

Законът за счетоводството (ЗСч) определя и изискванията, на които трябва да отговарят оправомощените лица, за да извършват финансово отчитане на фирмата:

Законови изисквания за счетоводните предприятия и физическите лица, оторизирани да извършват финансово отчитане

За да бъде законно изготвянето на различните типове финансови отчети, предприятието, което извършва отчитането, следва да е регистрирано с предмет на дейност: “организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети”. Предприятието следва да е регистрирано по Търговския закон, по законодателството на друга държава членка на ЕС или на държава, която е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Изисквания има и към лицата, които представляват счетоводното предприятие, осъществяващо финансово отчитане. Същите удостоверяват с подписа си и печата на предприятието истинността на изложените във финансовия отчет данни. За да бъде финансовото отчитане напълно легално, лицата, които го подписват, следва да:

  • не са осъждани за престъпление от общ характер;

  • имат придобита минимална степен на завършено образование и съответстващия ѝ действителен стаж по специалността.

Изискванията към счетоводните предприятия по отношение на образование, стаж и чисто съдебно минало важат и за физическите лица, които извършват финансово отчитане. Важно условие е същите да са в трудово, служебно или облигационно отношение с предприятието.

Изключение от правилото за счетоводно отчитане

Изключение от гореописаната нормативна уредба във връзка с прилагането на финансово отчитане се допуска само по отношение на:

  • Едноличните търговци (ЕТ), които прилагат способа за едностранно счетоводно записване;

  • микропредприятията, които не са осъществявали дейност през съответния отчетен период.

В тези случаи финансовите отчети се съставят от собствениците или съдружниците на тези предприятия.

Финансовото отчитане, като важен аспект от дейността на бизнеса, следва да бъде осъществено съгласно актуалната нормативна уредба. При неспазване на някой от крайните срокове или допускане на грешки в съдържателната част на отчетите, за отчитащото се предприятие законодателят предвижда налагането на административни санкции.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *