post

Европейската комисия прие първата годишна работна програма за „Еразъм+“ (2021—2027 г.). С бюджет от 26,2 милиарда евро (в сравнение с 14,7 милиарда евро за периода 2014—2020 г.), допълнени с около 2,2 милиарда евро по линия на външните инструменти на ЕС, обновената програма ще се използва за финансиране на проекти за мобилност с учебна цел и за трансгранично сътрудничество за 10 милиона европейци от всички възрасти и от всякакъв произход.

Тя ще има за цел да бъде още по-приобщаваща и да подкрепя екологичния и цифровия преход, както е посочено в европейското пространство за образование. Чрез „Еразъм+“ ще се подпомага и устойчивостта на системите за образование и обучение в условията на пандемията.

“Фактът, че бюджетът на „Еразъм+“ за следващите седем години е почти два пъти по-голям от предишния, показва значението, което се отдава на образованието, ученето през целия живот и младежта в Европа. „Еразъм+“ продължава да е уникална програма по отношение на своя размер, обхват и световно признание, като в нея участват 33 държави и тя е достъпна за останалата част от света чрез своите международни дейности. Призовавам всички публични и частни организации, работещи в областта на образованието, обучението, младежта или спорта, да погледнат новопубликуваните покани за представяне на предложения и да кандидатстват за финансиране. Благодарение на „Еразъм+“ ще превърнем европейското пространство за образование в реалност” – заяви по повод новата програма комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел.

След приемането на годишната работна програма бяха публикувани и първите покани за представяне на предложения в рамките на „Еразъм+“. Всяка публична или частна организация, която работи в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, може да кандидатства за финансиране с помощта на националните агенции по „Еразъм+“ във всички държави от ЕС, както и в страните извън Съюза, асоциирани към програмата.

Новата програма „Еразъм+“ предоставя възможности за периоди на обучение в чужбина, стажове, чиракуване и обмен на персонал във всички области на образованието, обучението, младежта и спорта. Програмата е отворена за ученици, студенти, учащи в професионални училища, възрастни учащи, участници в младежки обмен, младежки работници и спортни треньори.

Освен за мобилност, за която са предвидени 70 % от бюджета, средствата по „Еразъм+“ ще се използват и за проекти за трансгранично сътрудничество. Те могат да бъдат между висши учебни заведения (например Инициативата за мрежи от европейски университети), училища, институти за подготовка и обучение на учители (напр. Академията за учители по „Еразъм+“), центрове за обучение на възрастни, младежки и спортни организации, доставчици на професионално образование и обучение (напр. центрове за високи постижения в областта на професионалното образование) и други участници в сферата на образованието.

Основните характеристики на програма „Еразъм+“ за периода 2021—2027 г. са:

Приобщаване

Предоставяне на по-добри възможности на хората с по-малко възможности, включително на хората с различен културен, социален и икономически произход, както и на хората, живеещи в селски и отдалечени райони. Сред новостите са възможности за индивидуален или групов обмен на ученици и мобилност за възрастни учащи. За по-малките организации, като училища, младежки асоциации и спортни клубове, ще бъде по-лесно да кандидатстват благодарение на дребномащабни партньорства и опростено отпускане на безвъзмездни средства. Програмата също така ще има по-международен характер с цел сътрудничество с държави извън ЕС въз основа на успехите на проектите за обмен и сътрудничество в целия свят в рамките на предишната програма. Такива проекти вече ще могат да се осъществяват и в секторите на спорта и професионалното образование и обучение.

Използване на цифрови технологии

Пандемията подчерта необходимостта от ускоряване на цифровия преход на системите за образование и обучение. „Еразъм+“ ще подпомага развитието на цифрови умения в съответствие с плана за действие в областта на цифровото образование. Ще се предлагат висококачествено цифрово обучение и обмен чрез платформи като eTwinning, Портала за училищно образование и Европейския младежки портал и ще се насърчават стажовете в цифровия сектор. Нови формати, като например смесени интензивни програми, ще дават възможност за съчетаване на краткосрочна физическа мобилност в чужбина с онлайн обучение и работа в екип. Изпълнението на програмата ще бъде допълнително цифровизирано и опростено с пълното въвеждане на европейската студентска карта.

Екологизиране

В съответствие с Европейския зелен пакт програмата ще предлага финансови стимули на участниците, използващи устойчиви видове транспорт. Освен това ще се инвестира в проекти за повишаване на осведомеността по въпроси, свързани с околната среда, и ще се улеснява обменът, свързан със смекчаването на последиците от климатичната криза.

Възможности за младите хора

DiscoverEU вече става неразделна част от „Еразъм+“ и дава възможност на 18-годишните младежи да получат карта за влак, за да пътуват из цяла Европа, да се учат от други култури и да се срещат с други европейци. С „Еразъм+“ също така ще се подкрепят възможностите за обмен и сътрудничество чрез нови дейности за младежко участие, за да се помогне на младите хора да се научат да участват в демократичния живот и да се включат в него, като се повишава осведомеността относно общите европейски ценности и основните права и се организират срещи между младите хора и лицата, отговорни за вземането на решения, на местно, национално и европейско равнище.

Чрез действията по линия на „Еразъм+“ за повишаване на устойчивостта в контекста на пандемията ще се мобилизират усилията на стотици хиляди училища, висши учебни заведения, институти за професионално обучение, преподаватели, млади хора, младежки и спортни организации, представители на гражданското общество и други заинтересовани страни. Програмата ще помогне за ускоряване на въвеждането на нови практики за подобряване на качеството и пригодността на системите в сферата на образованието, обучението и младежта на национално, регионално и местно равнище в цяла Европа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *